Wanneer men bij een probleem Essay

Beroepsethiek voor sociale en pedagogische hulpverlening SPH.

Wanneer work forces bij een probleem moet kiezen tussen goed en minder goed dan zit work forces met een quandary.Als SPH’er is heated belangrijk digital audiotape work forces weet waarom work forces het beroep uitoefent. Het is belangrijk in heated werkveld digital audiotape je je betrokken voelt bij de doelgroep. Ieder doet zijn werk vanuit bepaalde belangen.

Men moet evenwicht zoeken tussen deze belangen.Als SPH’er moet je de centrale waarden toe-eigenen dice in de beroepscode staan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hoofdkenmerken professie

Ze behartigt een waarde waaraan de samenleving veel belang Hecht, zoals recht, gezondheid, welzijn en vitale informatie.Voor het uitoefenen new wave het beroep is een vertrouwensrelatie nodig.Commerci & A ; euml ; le doelen mogen niet de belangrijkste redenen zijn voor de uitoefening new wave het beroep.De SPH’er heeft breed bereik zowel qua doelgroep ALSs bij de context.

De SPH’er heeft de taak verantwoordelijkheid, dot is de verantwoordelijkheid voor het verloop new wave de therapie.Morele verantwoordelijkheid betekent: in staat zijn Te antwoord, rekenschap, te geven. Hulpverleners zijn verantwoordelijk voor het verloop new wave de therapie.

Persoonlijke verantwoordelijkheid:

In het priv & A ; eacute ; leven spelen waarden en Normans een rol dice uitgedrukt worden in wensen nut verplichtingen.

Publieke verantwoordelijkheid

We verstaan hieronder de verantwoordelijkheid die wij hebben ALSs burger in de samenleving.

Beroepsverantwoordelijkheid:

Deze hangt samen met de functie of beroepsrol dice met heeft. Beroepsmatige Normans zijn uiting new wave wat je new wave beroepsbeoefenaren mag verwachten. Deze Normans zijn gefundeerd in de beroepscode.

Normatieve professionaliteit:

Hoe je over zaken denkt komt door de dingen dice je meemaakt in het leven. Je ontwikkeld je Eigen bestaansethiek. Dit is belangrijk voor de normatieve professionaliteit. Deze professionaliteit bevat een morele norm, het is ethisch niet neutraal. Er is technische kennis ( sociale kaart ) , maar work forces zet zich in voor iets met achtergrond redenen.Het is ethisch niet neutraal een keuze op Normans en waarden. Neutraal zijn kan niet.

Echte professionals zijn zich bewust new wave Hun keuzes en hun Normans en waarden. Beroepsethiek is nadenken over die Normans en waarden new wave het beroep en over de normatieve professionaliteit.Professionaliteit in de hulpverlening gaat niet alleen over heated hoe maar ook het waartoe. Welke betekenis hebben zowel de hulpvraag ALSs de hulp voor de cli & A ; euml ; nt? Welke kwaliteit streeft hij in zijn leven na? Wat is voor hem zinvolle zorg? Waarom wil ik eigenlijk helpen? Wat is mijn morele reden om Te helpen?Wie zich bewust is van heated normatieve new wave zijn professionaliteit biedt ruimte en tijd in de hulpverlening voor zulke vragen.Een beroepsbeoefenaar behoort zich tussen het systeem new wave technisch economisch beheersen van de werkelijkheid en het gebied new wave het alledaagse leefwereld Te kunnen bewegen. Bij heated laatste zijn ontplooien en verbondenheid zijn hierin belangrijk.Beide gebieden hebben veel verschillende Normans en waarden.

In de sfeer van het merchandise moet de hulpverlener bekijken of het werkelijk peg in het belang is van de command line interface & A ; euml ; National Trusts.In de sfeer cab de professionele identiteit zal work forces zich afvragen of hij kan werken zoals hij nodig vind voor de hulpverlening waarin hij werkzaam is.Collegiale ondersteuning waar work forces de ethische vragen bij elkaar kwijt kunnen. Het is een gezamenlijke reflectie.

De footing new wave beroepsethiek is bereidheid om zich in Te zetten voor de kwaliteit van de hulpverlening. De bereidheid om zich in Te zetten voor de kwaliteit van de hulpverlening is de footing new wave de beroepsethiek.Work force heeft recht op optimale hulpverlening.

Zorg voor optimaliseren van de hulpverlening. Kwaliteit is heated beste voornemen.Ieder behoort evenveel aandacht te krijgen. Dit is gelijkheid. Je kan niet dezelfde gevoelens hebben voor iedere cli & A ; euml ; nt, maar persoonlijke voorkeur zal geen rol spelen bij de zorg voor kwaliteit van de hulpverlening.Er moeten geen andere belangen een rol spelen. Het moet in het belang zijn new wave de command line interface & A ; euml ; National Trusts.

Kwaliteit new wave de beroepshouding wordt genoemd:

 • respectvolle bejegening
 • informatiebereidheid
 • vertrouwensrelatie
 • carbon monoxide & A ; ouml ; peratie
 • verantwoordingsbereidheid

Zorgvuldig Te werken gaan:

 • Regelmatige reflectie op het Eigen werk
 • Voordurend zoeken naar evenwicht tussen de verschillende doelgebieden
 • Vanuit verschillende gezichtshoeken in situaties kijken en denken.

Eerbied hebben voor de command line interface & A ; euml ; nt is belangrijk. Je set voorzichtig & A ; agrave ; zorgvuldigheid. Je namelijk digital audiotape je snel kwetsend kunt overkomen. Het is een actieve betrokkenheid om zelfbeschikking te bevorderen. Zelfbeschikkeing is:1.

zelf beslissingen nemen

 • informatie kunnen opnemen, feiten kunnen begrijpen, wetenw at er bedoeld wordt.
 • Het verstandelijk kunnen hanteren van de informatie en inpassen in het geheel new wave zaken dice met de beslissing Te maken hebben.
 • Het afwegen new wave de verschillende zaken in relatie met Eigen idee & A ; euml ; n en opvattingen.

2. goede informatie. Er dient duidelijkheid Te zijn over de voorstellen van de hulpverleners en instelling.3. communicatie.

De keuze moet kunnen worden verstaan en begrepen.4. Er is geen haast.5. geen druk new wave buitenaf6. aanbod new wave rhenium & A ; euml ; le keuzemogelijkheden.Je set actief gericht op zijn Eigen verantwoordelijkheid. Respect is de morele footing new wave de hulpverlening.

Evenwicht vinden tussen niet in de steek laten en bemoeizorg.Om het beroep Te kunnen uitoefenen moet je een bepaalde houding hebben, de beroepshouding.

Hierin wordt geintegreerd:

 • systematische kennis en vaardigheden
 • verbondenheid met de waarden van het beroep
 • persoonlijke gekleurde betrokkenheid

Ook Al neem je de waarden over deze krijgen wel een bepaalde kleur.Wil een beroepshouding echt zijn, dan zal het nodig zijn digital audiotape je overtuigd set new wave de waarde van je beroep.

Morele elementen beroepshouding:

 • Interesse en aandacht hebben voor de command line interface & A ; euml ; nt
 • Verantwoordelijkheid.

  ( zie prof. Verantwoordelijkheid )

 • Respect voor de identiteit van de cli & A ; euml ; National Trusts. Verantwoordelijkheid bij de command line interface & A ; euml ; nt zelf laten. De ouders zijn primaire verzorgers en digital audiotape is hun verantwoordelijkheid.
 • Verantwoordingsbereidheid. Je kan jezelf verantwoorden.
 • Vertrouwen.

  Een vertrouwen digital audiotape mensen tot meer in staat zijn dan ze nu realiseren.

Bewust worden new wave wat mij drijft is werken aan de beroepshouding.

 • beroepscode tot zich nemen en regelmatig reflecteren met collega ‘s.

Respect hebben voor de hele persoon.

Zorgvuldig omgaan run into andersdenkenden, andere culturen, andere overtuigingen. Cultuur is niet alleen een interpretatiekader, heated stuurt ons ook. Het is een dynamisch gebeuren. Nederland is een multicultureel volk.

Er moet regard zijn.

Zorgvuldige omgang run into mensen met andere culturen:

 • bewustwording new wave het Eigen cultureel bepaalde
 • enige kennis new wave de cultuur van de ander
 • enige vaardigheid in de communicatie en vooral in de interactie met mensen new wave andere culturen

Morele spanningen tussen hulpverlener en command line interface & A ; euml ; nt botsen. De verschillende opvattingen.

Met goede wil is heated niet moeilijk om een oplossing te vinden. Er kan tegemoetgekomen worden. Het is belangrijk om Eigen morele opvatting te relativeren en hierbij niet menen Te weten wat beter voor de anders is. Er zijn vele wegen naar Rome.Moreel struggle is een type botsing dice sterker is dan een crossing.

Een redelijke oplossing moet sodium intens overleg gevonden kunnen worden. Willen inzien welke belangen de andere heeft, creatief naar oplossingen zoeken en bereid zijn Te onderhandelen.Moreel quandary. Grote mate aan zorgvuldigheid is vereist. Consultatie en overleg met collega ‘s dient vanzelfsprekend Te zijn.

Tips:

 • besef hoe belangrijk cultuur moraal en godsdienst voor mensen is. Jouw cultuur heeft bij voorbaad ondanks de overheersende cultuur geen hoger gehalte.

 • Een cultuur is niet een massief geheel. Er zijn hier binnen grote verschillen. Enige kennis is wenselijk.
 • Het ligt niet altijd in het verschil in moraal of cultuur ALSs je heated niet eens met elkaar set. Het kan ook aan de achtergronden liggen.
 • Ga uit new wave algemeen geldige hulpverleningsregels.

 • Houdt alles bespreekbaar
 • Wees bewust new wave je Eigen morele overtuiging. Wees niet knock om Eigen moraal en new wave instelling ter sprake Te brengen.
 • Besef digital audiotape allochtonen command line interface & A ; euml ; nten een plaats moeten verwerven binnen een voor biddy vreemde cultuur.

De SPH’er is actief waar:

 • het functioneren van mensen in de primaire woon- nut leefsituatie centraal staat.

  De primaire leefsituatie kan zijn: Het gezin. De SPH’er richt zich op activiteiten die verwijzen naar bescherming acceptatie, veiligheid, geborgenheid, ontplooing en ontwikkelingen en begeleiding. Het kan uiteenlopende stettings zijn.

  Ook ambulant.

Uitgangspunt SPH’er biedt een zo optimaal mogelijke leefsituatie waarbij hij dice leefsituatie gebruikt en benut om de verblijfsdoelen van het individuele Te realiseren.In de meer ambulante variant richt de SPH’er zich bij uitstek op het individu in zijn thuissituatie, waarbij vaak ouders worden betrokken.Ethiek is wat we moeten doen nut waarom. Waar ligt de grens bij beutraal blijven? Neutraliteit is niet waardevrij. Ze hebben rcht op Hun Eigen opvattingen waarden en Normans. Hulpverleners houden Hun Eigen opvattingen en spreken geen goed of afkeuring over heated gedrag new wave de command line interface & A ; euml ; National Trusts.

Tips

Generaliseer niet, zie cultuur ALSs eigendom. Zie de verschillen. Eigen uitgangspunten kennen.Wat in de beroepscode heeft betrekking op mijn artikel?

 • Als SPH’er verleen ik hulp zonder onderscheid Te maken tussen mensen en accepteer ik de situatie waarin zij zich bevinden.

 • Als SPH’er heb ik inzhct in mijn mogelijkheden en onmogelijkheden en kan ik daarmee omgaan.
 • Als SPH’er stel ik het recht new wave zelfbeschikking centraal en heb ik ook voor de rechten van de cli & A ; euml ; National Trusts.
 • Als SPH’er heb ik regard voor Normans en waarden veranderen.
 • Als SPH’er weet ik waarom ik mijn werk Department of Energy en draag ik Er zorg voor om mijn motivatie niet kwijt Te raken.

Op ethische vlak heeft de meerzijdige partijdigheid hier voornamelijk mee Te maken.Beroepsethiek is de bezinning over de moraal van het professioneel handelen.

Beroepscode zijn afspraken op ethisch vlak.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out