Ümit Son dakika… Ümit Kocasakal CHP Genel

Ümit Kocasakal CHP Genel Ba?kanl???’na aday olduUlusalc?lar ata?a geçtiEski ?stanbul Barosu Ba?kan? Ümit Kocasakal, bugün düzenledi?i bas?ntoplant?s?nda resmen CHP Genel Ba?kanl???’na adayl???n? aç?klad?.Atatürk posterleri ve Türk bayraklar? ile donat?lan salona alk??lar alt?ndagiren Kocasakal, “Atatürk’ün Meclis Konu?malar?” kitab?n? da yan?nda getirdi. Taksim’dekibir otelde düzenlenen bas?n toplant?s?n?n yap?ld??? salonda, üzerinde ÜmitKocasakal’?n foto?raflar?n?n bulundu?u “Kurtulu? kurulu?tad?r” afi?lerias?lm??t?.Kocasakal 2015 y?l?nda baro ba?kan? oldu?u dönemde CHP’ye üye olmu? ve “Hiçbirbeklenti içinde olmaks?z?n, bir nefer olarak ben bu yola girdim” demi?ti. Son dakika.

..Ümit Kocasakal CHP Genel Ba?kanl???na aday olduTaksim’deki bir otelde bas?ntoplant?s? düzenleyen Ümit Kocasakal aç?klamas?nda özetle ?unlar? söyledi: “Yurdun dörtbir yan?ndan ü?enmeyip buraya gelen tüm gönül dostlar?na, Atatürk ve Cumhuriyetdostlar?na çok te?ekkür ediyorum.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Böyle milyonlarca insan oldu?unu dabiliyorum. Te?ekkür ederim yaln?z b?rakmad???n?z için. Çok önemli bir kav?aktabu aç?klamay? yap?yorum. Ç?k?? noktam ?u. Oy vermeye t?p?? t?p?? de?il, ko?ako?a ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimli?ine, kurucu de?erlerine, fabrikaayarlar?na geri dönen bir CHP. Bundan sonra da bu slogan? kullanaca??m:”Kurtulu? kurulu?tad?r.

” HER ?EY?M?CUMHUR?YET’E VE ATATÜRK’E BORÇLUYUM  TürkiyeCumhuriyeti kurulu?undan bu yana yak?n geçmi?le kar??la?t?r?lamayacak ölçüdevarl???na ve ülke bütünlü?üne yönelik tehditlerle kar?? kar??yad?r. Milletçekenetlenmemiz halinde ancak üstesinden gelece?imiz sorunlarla kar?? kar??yay?z.Ben her ?eyini Cumhuriyet’e, Atatürk’e borçlu bir insan?m. Bu aç?klamay?ya?ananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz, endi?eli milyonlarca yurtta??m ad?nayap?yorum. Bu bir vicdan isyan?d?r. MUSTAFAKEMAL’?N ASKER? OLARAK KONU?UYORUM Bu aç?klamay?Mustafa Kemal’in bir askeri olarak yap?yorum. Birileri Mustafa Kemal’in, Atatürk’ünaskeri olmay? anlam?yor veya anlamak istemiyor. Atatürk/ün askeri olmak birsimge, bir metafordur.

Bu onun yolunda yürümek, emir ve talimatlar? ondan almakanlam?na gelmektedir. Atatürk’ün askeri olmak emperyalizme kar?? olmakt?r. Altkimliklere ba?l? hiçbir ayr?m yapmaks?z?n tüm yurtta?lar? kucaklamakt?r. Butopraklar?n de?erleriyle bezeli olmakt?r. Emperyalizmin tetikçili?ini,dev?irmeli?ini reddetmektir. Bu askerlik üniformas?z, gönüllü bir askerliktirve ömür boyudur. Bu nedenle Atatürk’ün askeri olmak ?ereftir.

 ÇIKI? YOLUATATÜRK’E GER? DÖNMEK TürkiyeCumhuriyet’ten, Atatürk’ten, onun gösterdi?i yoldan, kurucu yoldan uzakla?t???için bu s?k?nt?lara dü?mü?tür. Bu sadece son 15 y?l?n da sonucu de?ildir ama buiktidar döneminde son a?amaya gelmi?tir. Türkiye’nin tek ç?k?? yolu Atatürk’egeri dönmektir. Türkiye’nin yeniden millet olma ?uuruna, karde? olmayagötürecek yegane ç?k?? yolu da budur. Bu yolu üstlenmesi gereken parti de,Atatürk’ün kurdu?u ve ilk genel ba?kan? oldu?u, iki büyük eserimden biri dedi?iCHP’dir. HDPGÜZELLEMES? YAPANLAR CHP’DE OLAMAZ Ne yaz?k ki?u anda partimiz bu görevini yapamayacak hale getirilmi?tir. Önceliklepartimizde siyasiden önce ahlaki bir soruna de?inmek istiyorum.

Partininkimyas?yla, ideolojisiyle uyu?mayan birtak?m ki?ilerin partinin tüzelki?ili?ine zarar verdi?i görülmektedir. Atatürk’ekefere diyen, Mustafa Kemal’in askeri olmaktan rahats?z olanlar, üniter yap?ylasorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz.Bu partide Atatürk’ün resimleri indirilemez bu bir marifet gibi gösterilemez.Sen Atatürk’ün kurdu?u partide olacaks?n, onun resimleri sende alerjikreaksiyon yapacak. Bu partide ayn? zamanda Saidi Nursi ve Seyit R?zagüzellemesi de yap?lamaz. Buna göz yumulamaz. Kimse Atatürkçü, Cumhuriyetçiolmak, bu de?erlere sahip olmak zorunda de?ildir.

Bu ki?ilerin ifadelerini deserbestçe savunup siyaset yapma hakk? vard?r ama bunu Atatürk’ün partisindeyapamazlar. Bir sürü böyle parti var veya yeni bir parti kurulabilir. MASKEL? BALOSON BULSUN Art?k bumaskeli balo son bulsun. Herkes oldu?u gibi görünsün. Gelin grekoromen güre?yapal?m. Bel alt?na inmeyelim.

Gelin Atatürk’ü baz? ?eylerinize alet etmeyin.CHPkimsesizlerin partisidir ama kimsesiz ve sahipsiz de de?ildir. CHP birilerininsiyasi kariyer hesaplar? yapaca??, at ko?turaca??, her istedi?ini söyleyece?iki?isel bir ?ov yeri de de?ildir ve olamaz. ALTI OKFÜZELERDEN DAHA ETK?L?D?R Do?ru yolAtatürk ve alt? okdur. Bunlar almaya çal??t???m?z füzelerden daha etkili birkoruma kalkan?d?r. Emperyal mikroplara kar?? çok etkili bir antikor,antibiyotiktir. Her gün aç veya tok karn?na bir doz ald???n?zda her ?eye iyigelir. Ba?ar?s? da kan?tlanm??t?r.

Ulu önderin Türkiye’yi yönetti?i süredeOsmanl?’n?n tüm borçlar? ödendi?i halde, 1929’daki dünyan?n ekonomik buhran?nara?men Türkiye büyümü?tür. Ba?ka da rehbere ihtiyaç yoktur. CHP küreselci de?ilulusalc?d?r.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out