Thông Chuy?n âm thanh và giai ?i?u

Thông qua quy trình d?y – h?c m? thu?t này h?c sinh s? h?c???c cách: –      L?ng nghe và v?n ??ng, di chuy?ntheo giai ?i?u c?a âm nh?c-      Chuy?n âm thanh và giai ?i?u thànhnh?ng ???ng nét t? s? h?ng kh?i-      Phát tri?n trí t??ng t??ng trong quátrình t?o ra s?n ph?m –      sáng t?o nh?ng s?n ph?m m?i t? b?ctranh nhi?u màu s?c ???c t?o ra theo giai ?i?u c?a âm nh?c-      Bi?t ch?n l?c và s? d?ng hình ?nh t?b?c tranh l?n ?? trang trí, giao ti?p…chu?n b?-      V?t li?u: Gi?y a0 ho?c a2, b?t bi?n,bút lông, b?t màu nghi?n, màu n??c, b?ng pha màu, b?ng dính, xô ??ng n??c.

Bútd?, bút sáp chì màu phù h?p v?i gi?y a3, a4, a5 L?y m?t m?nh gi?y ?? lót b?ngtr??c khi v?, ?i?u này giúp làm s?ch d? dàng sau khi s? d?ng màu n??c ho?c màub?t nghi?n.-      Âm nh?c: V? khi có âm nh?c, b?ng,??a hát. Trong tr??ng h?p không có b?ng, ??a hát, giáo viên h??ng d?n h?c sinht? chu?n b? bài hát t?p th?. 2.Quytrình 3 v? theo Âm nh?c:Mút x?p, bút lông, b?ng màu, màu v? Bút sáp, bút d?  và bút chì màu tài li?u d?y h?c m? thu?t dànhcho giáo viên ti?u h?c*Âm nh?c  1.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ho?t ??ng 1: –      Nghe Nh?c ho?c các Nh?p ?i?u, ti?tt?u và v? theo Giai ?i?u GV t?o nhóm sao cho phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a l?p h?c.kho?ng 8-10 Hs/ nhóm.   Kh?i ??ng: GV b?tnh?c nh? nhàng, Hs l?ng nghe và c?m nh?n giai ?i?u c?a âm nh?c. Hs b?t ??u v?nh?ng nét màu trên gi?y theo th? t? các màu t? sáng ??n ??m. (N?u s? d?ng màub?t nghi?n ho?c màu n??c thì chú ý h?n ch? màu ?en vì màu này d? làm cho b?ctranh b? x?n màu). Âm nh?c t?ng d?n sang ti?t t?u nhanh t?o c?m xúc m?nh m? choHs. Các em chuy?n ??ng c? th? và v? theo giai ?i?u c?a âm nh?c.

–      Ho?t ??ng này kéo dài kho?ng 5 ??n 7phút. Th?c hi?n quy trình này c?n linh ho?t và sáng t?o v?i nhi?u ch?t li?umàu, kích c? gi?y, âm nh?c… theo ?i?u ki?n c?a tr??ng/ ??a ph??ng mình. Có th?thay nh?c b?ng bài hát ho?c ti?t t?u gõ ??m nh? nhàng, t? ti?t t?u ch?m ??nnhanh, sôi n?i, m?nh m?…*Giáo viên s? khuy?n khích h?c sinh: –      T?p trung và nghe nh?c ; –      S? d?ng âm nh?c, xúc giác và cácgiác quan th?m m?; –      Tr?i nghi?m âm nh?c và giai ?i?u t?oc?m xúc; –      Tr?i nghi?m m?i liên h? gi?a giai?iêu, ho?t ??ng c? th? và hình ?nh; –      Yêu thích quy trình d?y – h?c m?thu?t h?p tác. *.K?t Qu?Cu?i ho?t ??ng này h?c sinh có kh? n?ng: –      Nghe nh?c; –      S? d?ng t?t c? các giác quan ?? h?ct?p; –      V? màu s?c, ???ng nét và các m?ngmàu d?a trên n?n nh?c; –      K?t n?i âm nh?c, h?i h?a và ho?t??ng c? th?; –      H?p tác trong su?t quy trình d?y -h?c m? thu?t. *.Các quytrình M? thu?t:-      Khi k?t thúc, h?c sinh tr?ng bày vàth??ng th?c b?c tranh mình v?a t?o ra t? kh? gi?y l?n (v? theo nhóm) ho?c gi?ynh? (v? cá nhân).-      M?t s? hình ?nh nghe nh?c và v? màutheo nh?p ?i?u.

Tài li?u d?y h?c m? thu?t dành cho giáo viên ti?u h?c*.Suy ngh?:Quy trình nên ???c th?c hi?n m?t cách linh ho?t, sáng t?okhi l?a ch?n màu s?c, c? gi?y và th? lo?i âm nh?c. ?i?u quan tr?ng là giáo viênxây d?ng k? ho?ch, th?c hi?n và ?ánh giá quy trình d?y – h?c m? thu?t này tùyvào kh? n?ng c?a h?c sinh, v?t li?u s?n có và tùy vào t?ng ??a ph??ng. Vì v?y,giáo viên có th? t? ch?c ho?t ??ng 2 ho?c 3 tùy vào ?? tu?i, th?i gian và kh?n?ng h?c sinh.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out