M?s?r’?n yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamas?

M?s?r’?n seçilmi? ilkcumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi, ikincidönemi için cumhurba?kanl???na yeniden aday oldu.Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen “VatanHikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?. Sisi,M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl??? yapmakistedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlere yüksekkat?l?m bekledi?ini söyledi.Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilenemaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.ÇOCUKLARINIZI VEGELECE??N?Z? TESL?M EDECEKS?N?ZCumhurba?kan? Sisi; vatan? için can?n? vermeye haz?roldu?unu dile getirdi ve koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonradaolmayaca??n? belirtti.

Abdulfettah Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?ncumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamas? için müsaade vermeyece?ini belirtti.M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?kaydetti: Oy verdi?inizde tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edendenba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizive çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar?engelleme imkân?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yolsuzlukyapanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleniyapaca??m. Sisi, Allah’?n kendisinden hesap soraca??n? söyleyerek susmayaca??n?söyledi.2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece ‘üçüncüdönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?.Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r’?nseçilmi? ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirmi?ti.  

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out