Mänsklig aktiviteter har lyckats kolossalt påverka ozonlagret.

Mänsklig aktivitet har redan lämnat bakom sig avtryck svåra att ignorera och kanske även synliga efter miljontals år framöver och detta kan inte längre definieras som normalt.

Naturkatastrofer, miljöproblem eller utrotning av djurarter är bara några av de dilemman som rubbar naturens harmoni. Frågan om vem alternativt vad som har lett till dessa faktum kan bara besvaras med: människan och lusten för evolution, de största av bovar. Utan tvekan har vi övergått i “människans tidsålder”  och våra opassande aktioner kan avgränsas som den period då vår utveckling har  transformerats till jordens undergång när det gäller klimat, jordskorpa och även ekosystem.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ett argument för min tes är att människans vardagliga aktiviteter har lyckats kolossalt påverka ozonlagret. Vi har förorenat luften med utsläpp av halokarboner(freon),koldioxid(CO2),metan(CH4),dikväveoxid(N2O) till den grad att ozonlagret i stratosfären tunnas ut ständigt ock skyddar inte lika väl mot ultravioletta strålar som den gjorde några decennier tillbaka. Det kanske låter alltför vetenskapligt det jag skrev tidigare, men riskerna nedbrytningen av ozonlagret tar med sig är faktiskt hur allvarliga som helst- störningar i immunsystemet, grå starr eller hud cancer hos människor. Det slutar,  olyckligtvis, inte här eftersom processen kallad för fotosyntes eller kolsyreassimilation påverkas lika mycket. Djur representerar inte heller undantag- hos fiskar har man observerat negativa effekter på livscykelns primitiva utvecklingsstadier. Man kan fråga sig om vi verkligen inriktar oss mot en ny geologisk epok, den så kallade Antropocen från grekiskans anthropos som betyder människa och cen som betyder ny. Mitt andra argument har ni säkert hört talas om eftersom den utgör ett av våra största miljöproblem- skogsskövlingen. Man kan definiera konceptet som ett omvandlat område vilket senare kommer antingen kallas för kallhygge, betesmark eller åkermark.

Även om avskogningen är den mest kostnadseffektiva av klimatåtgärderna verkar människan ha det svårt att avstå från överdrivna aktiviteter som har direkta och negativa effekter: bebyggelse, uttag av ved, odling, röjning för åkermark eller bostadsmark. För att vara mer exakt, vet vi att vegetationen i allmänhet påverkar vattnets kretslopp: trädens rötter skapar “vattenkanaler”, alltså blir marken porös vilket hjälper med sugning av nederbörd, skogar förhindrar också erosion eftersom rötterna håller jorden på plats och sist men inte minst så har vi skogens “tak” som fångar en hel del nederbörd vilket senare förångas och går tillbaks till atmosfären. Ofta glömmer vi bort allt det här; vi glömmer bort att avskogningen är absolut inte gynnsamt för ett bättre och hälsosammare liv. Varje år blir statistiken mer och mer bekymrande. Naturskog som motsvarar en tredjedel av Sveriges yta exporteras från U-länder och används hänsynslöst.

Påverkan på klimatet, djurliv blir också oroväckande.Jordbruket, och den teknik som underlättas av det, har resulterat i en rad förändringar som har fört mänskligheten från jägare till borgare i städerna. Medan tidiga människor levde i små grupper och engagerade sig i alla aspekter av deras överlevnad, spenderar vår nutida individ, långt ifrån våra förfäders verklighet, sina liv som en liten del av verksamheten i vårt mycket större samhälle och, därför måste respektera allt Jorden har att offra.Avslutningsvis, måste jag tillägga att fortsättningen av denna trend har fört oss till modern massproduktion(med sina fördelar och nackdelar, förstås) vilket har också varit orsaken till brytningen av den symbiotiska relationen mänskligheten har haft med planeten. Den här moderna paradigmet är den mest effektiva i historien och det vi nu kan är att producera mat och förbrukningsmaterial billigare än någonsin tidigare.

Detta kommer dock med ett pris och måste därför problematiseras och lösas på sådant sätt att jordens undergång blir en del av det förflutna och inte någonting våra barnbarn kommer konfronteras med.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out