Iycee Charles de Gaulle Summary Loverboy festival, recunoscut prin afirmarea unor nume

Loverboy festival, recunoscut prin afirmarea unor nume

Loverboy (2011) în regia lui C?t?lin Mitulescu

  În anul 2000 C?t?lin Mitulescu finalizeaz?
primul s?u scurt-metraj, “Bucure?ti-Wien , 8-15” , o dovad? timpurie de discurs
tematic specific unui regizor ce , raportat la logica noului val românesc ,
abordeaz? filmul prin tehnici aflate din punct de vedere stilistic si formal la
o r?scruce a istoriilor ce caracterizeaz? cinematografia româneasc?. În “17
minute întârziere” (2002) o al?turare de spa?iu minimalist ?i metafor?
alegoric? plaseaz? al doilea s?u scurt-metraj în mijlocul unei incongruen?e
estetice cu filmele perioadei . Influen?a cinemaului contemporan românesc de
festival, recunoscut prin afirmarea unor nume precum Cristi Puiu sau Cristian
Mungiu se poate reg?si în aceea?i m?sur? în care stilul cinematografic
practicat de românii cinea?ti în comediile bulevardiere ale anilor ’90 î?i pune
amprenta nostalgic?. Acest fapt contribuie la o un alt tip de considerare pe
scena premiilor na?ionale ?i interna?ionale, Mitulescu f?când parte dintr-un
e?alon secundar , fiind nominalizat de 17 ori (Cannes Film Festival, Chicago
International Film Festival , Gopo Awards, Sarajevo Film Festival, Sundance
Film Festival ?.a.m.d.) ?i câ?tigând de 10 ori, printre cele mai relevante
premii fiind Palme d’Or-ul pentru “Trafic” , al treilea s?u scurt-metraj din
2004. Realizeaz? trei filme de lung metraj la un interval de cinci ani îns? se
implic? mai mult decât colegii s?i de genera?ie în producerea unui num?r mare
de filme ?i scurt-metraje ( “Toto ?i surorile lui, “La drum cu tata” ,”Ryna” )
, este produc?tor ?i coscenarist pentru filmul lui Florin ?erban “Eu când vreau
s? fluier, fluier” ?i apare ca ?i actor în “Box” al aceluia?i regizor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

  Loverboy
este al doilea film de lung-metraj produs ?i regizat de C?t?lin Mitulescu ?i
scris în colaborare cu Bogdan Musta?? în care cuplul de protagoni?ti Ada
Condeescu ?i George Pi?tereanu deja cunoscu?i pe plan interna?ional în urma
presta?iei din “Eu când vreau s? fluier, fluier” sunt readu?i
în prim-plan.  Premisa realiz?rii acestui film reprezint? un colectiv
de  cazuri reale diverse ce vizeaz?
prostitu?ia în rândul tinerelor în str?in?tate ?i metoda “loverboy”,
o felie de via?? specific? noului
val în desf??urarea narativ? cât ?i formal? a pove?tii. Se adopt? tehnica
observa?ionalului respectiv camera participativ? îns? sunt folosite tehnici
multiple de filmare neavând interven?ia prin decupaje redus? ?i nici
contragerea timpului ?i spa?iului precum exist? în “4 luni, 3 s?pt?mâni ?i 2 zile” sau în „Moartea domnului
L?z?rescu” . Subiectul cu o puternic? con?tiin?? social? urm?re?te realitatea
unor grupuri marginale, în acest caz mai mul?i tineri ?i familiile unora dintre
ei.  Emigrarea are o putere decizional?
semnificativ? ?i afecteaz? direct destinul personajelor.

  Ceea ce face diferen?a în
rela?ia actorilor pe ecran, în compara?ie cu cea din filmul lui Florin ?erban
este fapul c? situa?iei dramatice îi este ad?ugat? circumstan?e de film tipic
“române?ti”
de construc?ie de personaj. Dac?
în filmul precedent cei doi î?i asum? identit??i originale în prisma
caracterelor pe care le reprezint?, Mitulescu nu reu?e?te s? î?i elibereze
personajele de sub v?lul unei tradi?ii cu atitudini batjocoritoare la adresa
românului în genere. Luca, tân?rul jucat de Pi?tereanu, al?turi de asocia?ii
lui respect? o schem? conform c?reia , pentru a putea creea conving?tor
imaginea renegatului trebuie s? faci parte dintr-o anumit? categorie social? .
Tân?rul “cocalar” care ascult? manele ?i pune pre? mai mult pe p?rerile
anturajului s?u decât , uneori , pe cele proprii are o amprent? pus?
inten?ionat . Acest caracter privit de sus în societatea contemporan? , c?ruia
i se adaug? motivul familiei absente, în care nu exist? nici un sprijin sau vreo
capacitate de control în raport cu deciziile lui imorale , reprezint? ( sau î?i
dore?te s? reprezinte ) motiva?ia ce permite inevitabilul. În acela?i timp nu
este o schi?? ce nu a mai fost abordat? , mai ales în filmele americane, aceea
a orfanului care , fiind sub presiunea circumstan?elor ?i neavând alt? op?iune
pentru a se între?ine din punct de vedere financiar, ori este mult prea adânc
implicat în lan?ul de infrac?iuni ale unui anturaj periculos , ajunge ?i el
înc? un pion într-un joc mult mai mare. Nu consider c? inten?ia regizorului a
fost una parodic? la adresa unui astfel de parcus specific antieroului în
filmele cu gangsteri , ori în filme precum Rebel Without  A Cause , The Wild One sau Crybaby , cu toate
acestea reprezentarea nu d? gre? în a puncta aspecte comune. Fizic Luca este un
tân?r cu p?rul lung, tatuaje, ochelari de soare ce adaug? acel plus de mister, un
scuter în loc de motociclet? ?i o atitudine deta?at? ,specific? unui adolescent
desensibilizat de medierea ecranului adus de  apari?ia noilor tehnologii mai degrab? , decât
a unui tân?r ce depinde cultural doar de versurile unor melodii balcanice.
Portretul s?u psihanalitic poate fi analizat conform firului narativ circular
în rela?iile sale cu fetele ce-i cad victime. Filmul ofer? spectatorului concluzia înc? din “prolog” , cazul f?r? 
rezolvare, soarta final? a acelora care îndr?znesc s? îl iubeasc? pe
acest gigolo criminal ( serviciile îi sunt pl?tite ?i cu fiecare fat? înc? o
crim? este comis? ). U?a închis? în spatele c?reia r?mân abandonate victimele
ce par a le fi seduse ?i con?tiin?a o dat? cu trupurile reprezint? adev?rul ,  realitatea , îns? doar u?a ?i afacerea ce îi
încuie lac?tul metaforic. Metoda loverboy este extrasul realist ?i felia de
via?? ce plaseaz? al doilea film semnat C?t?lin Mitulescu într-o paradigm? de
nou val , neputând fi îns? clasificat exclusiv în acest nou tip de cinema
explorat integral în film de al?i colegi de genera?ie precum Cristi Puiu sau
Cristian Mungiu.

  Peisajele aride din Dobrogea precum ?i
celelalte spa?ii folosite descriu un univers uman marginal, cartiere
muncitore?ti, zone s?race , aici personajele locuind pe lâng? Medgidia, în
jude?ul Constan?a. Lumea fetei ?i a familiei ei este un spa?iu al nim?nui ,
nici în ora? , nici în sat . Comuna aflat? la periferie pune grani?ele
evenimentelor ce au loc în intimitatea unei comunit??i modeste , cu peisaje
inundate de spa?iu negativ în concordan?? cu lipsurile dar ?i cu calmul mut al
unor oameni deconecta?i de civiliza?ia ?i zgomotul urban . Chiar dac? Marea
Neagr? extinde posibilitatea leg?turii indirecte cu un alt mal îndep?rtat,
mentalit??ile personajelor secundare exclud aceast? posibilitate ?i r?mân
fidele acelora ale b?trânilor din zonele rurale, din sat , în miezul c?ruia se
afl? esen?a hazului de necaz . În acest spa?iu se manifest? metafora prin
intermediul tat?lui lui Veli , b?rbat învârst? , stâlpul familiei , cel care
î?i manifest? explicit nemul?umirea fa?? de rela?ia dintre cei doi. Acesta este
 agresiv , abuziv precum acele figuri
masculine tipice filmelor anilor ’90 . Scena t?ierii mielului este f??i? o
referin?? simbolic? a unui sacrificiu f?r? finalitate, f?r? posibilitatea de
salvare.

  Ada Condeescu joac? rolul lui Veli ,
posibilul punct de cotitur? în via?a protagonistului. Tân?ra devine victima
unor decizii imorale ce nu îi apar?in, soarta sa fiind pecetluit? de for?e
exterioare ?i de imposibilitatea tân?rului de a reac?iona în fa?a nedrept??ii
morale. Relevant în acest sens este forma narativ? asem?n?toare unui cerc
vicios în care victima, precum o alt? tân?r? îndr?gostit? de acela?i individ
din începutul filmului, este cazat? într-un hotel ?i preg?tit? de plecare.
Refuzul de a o vizita nu este decât deznod?mântul previzibil confrunt?rii
propriei con?tiin?e cu o situa?ie recurent? , interven?ia deta??rii devenind
inevitabila solu?ie. Deciziile dificile din punct de vedere etic au un final cu
atmosfer? de “déjà vu”. În ciuda faptului c? în Loverboy se construie?te o
poveste real? , excese alegorice sunt înc? prezente , filmul aflându-se ,
precum personajele sale , între dou? lumi .

  C?t?lin Mitulescu este un cineast ce se
distinge de ceilal?i colegi de genera?ie Cristi Puiu, Cristian Mungiu sau
Corneliu Porumboiu tocmai în prisma temelor specific recurente ce nu îl
plaseaz? în logica unui nou val românesc în mod pur. Metoda sa mixt? de a trata
realitatea ?i personajele se reflect? în tipul de ambivalen?? moral? ?i în
metoda narativ?  diferit? de una tipic
realist?. Politica sa auctorial? r?mâne una relevant? deoarece de?i nesus?inut?
pe deplin de elementele stilisticii noului val, func?ioneaz? ca o combina?ie de
nou ?i “vechi” , de real ?i nostalgic.