Konteyner i?lemlerinin yöneten kurulu?lard?r. liman depo ve

 Konteyner Hatlar?: Belli hatlar aras?nda gidip gelen ,gerekirse bo? konteyner ta??mac?l??? da yapan operatörler.Liman i?letmeleri : Liman içinde konteynerlerin elleçlemeve depolama gibi hizmetleri veren kurumlard?r.Konteyner kiralama ?irketleri: Konteyner gereksinimikar??lamak için konteyner kiralayan ?irketlerdir. ?thalatç?, yurt d???ndan sat?n al?nan mallar? konteynerile temin eden , konteynerin bo?alt?m?n? yap?p ilgili lokasyona tesliminisa?layan firmad?r. ?hracatç?, mallar? yüklemek üzere b? konteyneri depo yada limandan temin edip al?cya gönderen firmalard?r.

 Bo? konteynerin depoland??? güvenli sahalar ve bo?konteyner talebine cevap veren kurulu?lard?r. Gümrük müdürlü?ü ülkelerin gürmrük i?lemlerii takip edenbo? konteyner yükleme ve bo?altma konusunda ilgili taraflar? yöneltenbirimlerdir. Konteyner sahipleri, konteynerleri kiralay?p, hatd???ndaki konteyner sahipleridir. Kendi sahip olduklar? konteynerlerin hatlar?nüzerinen ta??ma i?lemini yönetirler. Nakliye Acentalar?: al?c?, depo, Yükleyici, liman ve bo?konteyner trafi?ini organize eden i?letmelerdir. Gümrük komisyoncusu, ihracat  ve ithalat  yapan i?letmelerin gümrük i?lemlerinin yönetenkurulu?lard?r. liman depo ve terminal d???ndakonteynerlerin depolanmas?n? sa?layan kara alanlar?d?r.   Bo? konteyner yönetiminde süreçte bir çoktaraf etkin biçimde rol ald??? için bu sürecin etkinli?inin devam?  hatlar?n, depolar?n,limanlar?n, ithalat ve,ihrcatlar?n, konteyner kiralay?c?lar?n ve sahiplerinin, gümrük firmalar?n?n venakliye firmalar?n?n koordine içinde çal??mas? ve bilgi ak???n? sürdürmesi ileverimli hale gelir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Konteyner ta??mac?l???n?n ortayaç?k???nda, ?ngiltere’deki maden sanayisinin geli?imi etkiliolmu?tur. Vagon benzeri konteynerlerile ta??nan kömür, ba?ka bir ta??ma ünitesineaktar?lmadan, direkt olarak gemilereyüklenerek ta??nm??t?r. ?lerleyen y?llarda endüstriningeli?imi ile birlikte, konteynerde dede?i?iklik meydana gelmi?tir. 1920’li y?llarda konteynerölçüleri standart bir hal almas?na ra?men,yaln?zca ?ngiltere ile s?n?rl? kalm??t?r. Bu dönemdeözellikle Amerika’n?nWisconsin bölgesinde yayg?n olarak kullan?lan konteyner ta??mac?l???,2.

Dünyasava?? ile birlikte h?zl? bir geli?im dönemine girmi?tir. Kap?dan kap?ya

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out