Kolekcja z bateriami, blatem czy szafk? przynosz?

Kolekcja Roca Fuego to nowoczesneumywalki przeznaczone do montowania na blacie o zaokr?glonych kszta?tach,wykonane z ceramiki. Najpopularniejszych materia?em, z jakiego wykonane s?umywalki ?azienkowe, jest w?a?nie ceramika. ?atwo j? utrzyma? w czysto?ci i mauniwersalny bia?y kolor, który pasuje do innych elementów wyposa?enia ?azienki– toalety czy wanny. Ceramika ze specjaln? pow?ok? jest trwa?a i praktyczna.Warstwa ochronna zabezpiecza przed osadzaniem si? kurzu i kamienia. To wyraznajnowszych trendów i tendencji w wyposa?eniu ?azienek. Ogromna ró?norodno??modeli wraz z bateriami, blatem czy szafk? przynosz? zaskakuj?ce rozwi?zania.

Taka aran?acja tworzy nowoczesne i oryginalne wn?trze o indywidualnym  charakterze.Pow?oka Maxi CleanMaxi Clean stanowi dodatkow?pow?ok? ceramiki sanitarnej aplikowan? podczas procesu produkcji. Zastosowanietej pow?oki sprawia, ?e powierzchnia ceramiki staje si? wyj?tkowo g?adka,dzi?ki czemu nie osadzaj? si? na niej ró?nego rodzaju zanieczyszczenia.Zasad? dzia?ania pow?oki mo?nazilustrowa? na przyk?adzie wody. Krople wody na takiej pow?oce ulegaj?sperleniu – tworz? jedn? zwart? struktur?, któr? ?atwo usun??.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dzi?kizastosowaniu pow?oki piel?gnacja elementów ceramiki sanitarnej staje si??atwiejsza i nie wymaga zbyt du?o czasu oraz stosowania specjalistycznych?rodków. Wystarczy zwyk?a mi?kka ?ciereczka oraz ciep?a woda. Jedynie wprzypadku wi?kszych zabrudze? zaleca si? zastosowanie delikatnych ?rodkówczyszcz?cych.Jak wybra? umywalk? nablatow??Oprócz klasycznych rozwi?za? –umywalek naszafkowych lub wpuszczanych w blat – mo?esz wybra? umywalk? osadzon?na powierzchni roboczej. Wówczas jej bry?a przypomina mis?, w której mo?eszwygodnie my? d?onie i twarz.

Zalet? takiego rozwi?zania jest mi?dzy innymi to,?e woda nie chlapie na blat i ?atwiej utrzymasz czysto?? w ?azience. Umywalkamo?e mie? dowolny kszta?t – prostok?tny, okr?g?y, owalny czy kwadratowy. Je?liplanujesz wyposa?enie ?azienki, z którego mog? korzysta? dwie osoby w jednymczasie, bez problemu znajdziesz model umywalki nablatowej, nad któr? zmieszcz?si? dwie baterie.

Produkty maj? te? ró?ne kolory mis, aby idealnie komponowa?ysi? ze stylem Twojej ?azienki.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out