Hyaluronik Dudaklara ?ekil vermek · Yüz ovalinin

Hyaluronik Asit Dolgu maddesinedir?Hyaluronik asit,  insan vücudunda do?al olarak bulunan bir moleküldür. Kendi a??rl???n?nbin kat? kadar su tutma kapasitesine sahip olan bu molekül  deride , gözde, kemikte ve k?k?rdak dokudamevcuttur. Bulundu?u bölgede su tutma; dolay?s?yla da dokuyu nemlendirme vekayganla?t?rma i?levlerini gerçekle?tirir.  Neden hyaluronik asit dolguyap?lmal?d?r?Otuzlu ya?lardan itibaren hyaluronik asit senteziazald??? için cildimizin su tutma ve nemlilik kapasitesinde azalma görülür. Azalanhyaluronik asitin etkileri ; ciltte olu?an ince ve derin k?r???kl?klar, yorgunbir ifade, elastikiyet kayb? ve deride sarkma olarak gözlemlenir. Hyaluronikasit dolgu enjeksiyonlar? sayesinde kolajen ve elastin üretimi desteklenerekcildin s?k?la?mas? sa?lan?rken deri demlendirilir , k?r???kl?klar azal?r,istenen bölgelerde yeniden ?ekillendirme yap?l?r.

Hyaluronik asit dolgu uygulamas? hangi amaçlarlauygulan?r?·                  Akne skarlar?n?n (izlerinin) tedavi edilmesi·                  Yüzdeki asimetrilerin düzeltilmesi·                  Elmac?k kemiklerinin belirginle?tirilmesi·                  Yüzdeki çökmeler ve k?r???kl?klar?n giderilmesi·                  Dudaklara ?ekil vermek·                  Yüz ovalinin düzeltilmesiHyaluronik asit dolguuygulamas? nas?l yap?l?r?Her insan?n yüzünün anatomisi birbirinden farkl?l?kgösterir. Bu yüzden uygulama öncesinde doktor taraf?ndan de?erlendirme yap?l?rve hyaluronik asit dolgu yap?lacak bölgeler tespit edilir. Yap?lacak bölgeleregöre farkl? hyaluronik asit dolgu materyalleri mevcuttur. Bu materyalleryap?lacak derinlik, kal?c?l?k ve yumu?akl?k bak?m?ndan farkl?l?k göstermektedir. Hyaluronik asit  dolgu fiyatlar? yap?lacak dolgu cinsine vemiktar?na göre de?erlendirilmektedir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hyaluronik asit dolgular?nkal?c?l?k süresi ne kadard?r?dolgular?n kal?c?k süresi 12 ile 18 ay aras?ndafarkl?l?k göstermektedir. Ki?inin ya??, ya?am tarz? , metabolizma h?z?, kullanmaktaoldu?u ilaçlar, beslenme ?ekli, alm?? oldu?u tedaviler, uygulamalar aras?ndakisüre, uygulanan miktar,  hyaluronik asit dolgui?leminin kal?c?l???n? etkileyen ba?l?ca etkenlerdir. Hyaluronik asit dolgui?lemini düzenli aral?klarla yapt?rmak estetik görünümü korumak ad?na tavsiyeedilmektedir.   Hyaluronik asit dolgular?n yan etkisi var m?d?r?Çok nadir olarak hyaluronik asit allerjisi görülmeklebirlikte , enjeksiyona ba?l? küçük çapl? morluklar ve ödem olu?abilir. Önlemolarak uygulamadan 3-5 gün öncesinde aspirin, kan suland?r?c?lar, a?r? kesicive C vitamini al?m?n? kesmek gereklidir.Hyaluronik asit dolgu yapt?rmadan önce nelere dikkatedilmelidir?Uygulayan ki?inin deneyimli bir hekim olmas?, uygulaman?nmuayenehane ya da klinik ortam?nda gerçekle?mesi ve kullan?lan ürünün kalitelibir marka olmas? hyaluronik asit dolgu uygulamas?n?n ba?ar?s?n? kesinlikleetkileyen faktörlerdir.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out