Hayatta böyle bir nakil yapamayaca??m?z anlam?na gelmiyor.California

Hayatta kalsayd?n?z yani.Sergio Canavero, insanlarda yap?lacak kafa naklinin i?e yarayaca?? konusunda son derece kararl?. Asl?nda, böylesi bir nakli bir y?l içinde gerçekle?tirebilece?ini iddia ediyor ve elinde bunu destekleyen bilimsel bulgular oldu?unu söylüyor. Peki öyle mi?2017’nin sonlar?na do?ru, Canavero’nun projesi gazetelerde man?et olmu?tu. ?talyan cerrah, “kafa anastomoz giri?imi” veya HEAVEN ad?n? verdi?i bu i?lemi gerçekten uygulad???n? iddia etmi?ti.Sonraki raporlarda, böyle bir i?lemin meydana gelmedi?ine ve çal??man?n cesetler üzerinde uyguland???na karar verilmi?ti; pek çok sinirbilimci, bu kadar ?eyin bile gerçekten yap?l?p yap?lmad???n? sorguluyor.

Ço?u bilim insan?, Canavero’nun iddia etti?i üzere böyle bir ameliyat? gelecek y?l?n sonbahar?nda Çin’de gerçekle?tirmesine olanak sa?layacak kadar bilimsel ilerlemenin mevcut olup olmad???n? sorguluyor.Asl?nda, söz konusu ara?t?rman?n, kafa nakillerini yak?n gelecekte dahi geçerli bir seçenek haline getirip getirmeyece?ini sorguluyorlar.Northwestern Üniversitesinde Fiziksel T?p ve Rehabilitasyon doçenti olan Richard L. Harvey, mevcut fikir birli?ini özetliyor: “Bu noktada, beyin sap?n? omurili?e çal???r ?ekilde ba?lamak mümkün olmayacakt?r. Bu yüzden, e?er bu yap?l?rsa, ki?inin elleri ve ayaklar? felçli olacakt?r” diyor.”Omurilik zedelenmesi olan hastalarda omurilikleri onaram?yoruz bile. Bu yüzden bunu ba?ar?l? ?ekilde bir kafa nakli gerçekle?tirmeyi kesinlikle yapamay?z.”Ancak bu durum, asla böyle bir nakil yapamayaca??m?z anlam?na gelmiyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

California Teknoloji Enstitüsünün (Caltech) Biyoloji ve Biyolojik Mühendislik(BBE) bölümünde Psikoloji, Sinirbilim ve Biyoloji Bren Profesörü Ralph Adolphs, uzak gelecekte bir kafa naklinin ba?ar?l? olabilece?i ihtimalini reddetmiyor ancak bunun için önemli zorluklar?n üstesinden gelinmesi gerekece?ini söylüyor.”Prensipte herhangi bir imkans?zl?k görmüyorum, bu yüzden gelecekte yap?labilmesi muhtemel. Ancak bu ilk önce, felçli insanlar? tedavi etmek gibi küçük ad?mlar halinde gerçekle?ecektir. Çözülmesi gereken tüm sorunlar çözüldü?ünde, böyle bir ?eyi duyaca??n?zdan emin olabilirsiniz” diyor.Her ne kadar ?u an bir kafa naklinin yap?lmas? mümkün olmasa da, e?er bilim ba?ar?l? bir nakil yap?lacak kadar ilerlerse, bu durum yeni ve ak?llara durgunluk veren sorular? ortaya ç?karacakt?r.?lk olarak, yeni bedene nakledilen kafaya ne olacak? Vücudun di?er bölümlerinin nörolojimizi etkileme ?ekli ile dü?ünme ve eylem ?eklimiz sebebiyle, bir kafay? yeni bir vücutla birle?tirdi?imiz zaman bütünüyle yeni bir insan m? olu?acak yoksa kafan?n önceki bilinci ayn? m? kalacak?Son zamanlarda yap?lan çal??malar, beyin d???ndaki güçlerin zihinsel faaliyeti etkileyebildi?ini gösterdi. Ara?t?rmac?lar, vücut mikrobiyomunun (veya bakteri ekosisteminin), insanlar?n dü?ünme ve hissetme ?eklini nas?l etkiledi?ine dair daha berrak bir resim olu?turmaya çal???yorlard?.Yap?lan bir çal??mada, ba??rsak bakterilerinin beyindeki mikroplarla ileti?im kurmas?n?n ne denli mümkün oldu?u gösterildi.

Örne?in sa?l?kl? bir ba??rsak floras?n?n, anksiyete ve anksiyete benzeri davran?? geli?imi üzerinde bir pay sahibi oldu?u söyleniyor.Kafa, yeni vücuda nakledildi?i zaman yabanc? bir mikrobiyomla kar??la?acak. Bu durum ki?inin dü?ünme ?eklini etkileyecek mi?”Farkl? ba??rsak bakterileri, farkl? ?ekilde hissetmenizi ve bu sebeple biraz farkl? ?ekilde dü?ünmenizi sa?layabilir ancak do?rudan farkl? dü?ünmenize yol açmayacaklard?r çünkü bütün dü?ünme beyinde meydana gelir, ba??rsakta de?il” diyor Adolphs.Farkl? ba??rsak bakterileri, sizi az çok bitkin hale getirebilir veya ruh halinizi de?i?tirebilir; t?pk? nezle olmu?sunuz veya olmam??s?n?z gibi. Bu yüzden tahminime göre bu sorunun cevab?; nezle oldu?unuz zaman virüslerin veya bakterilerin yapt??? gibi, hafifçe ve sadece dolayl? ?ekilde olur.

“Kafa naklinin i?e yarayaca??n? varsayarsak, hastan?n beyin faaliyetinin normale dönmesi için hâlâ önemli miktarda bir iyile?me dönemi gerekecektir. Adolphs’a göre bu iyile?me süreci iki katl? olacak. Muhtemelen beynin yeni vücuduna al??mas?yla ba?layacak.”T?pk? bisiklete binmeyi ö?renir gibi, nas?l yürüyece?inizi ve kollar?n?z? hareket ettirece?inizi, hatta nas?l nefes alaca??n?z? ve kalp at???n?z? nas?l ayarlayaca??n?z? ö?renmeniz gerekecek” diye aç?kl?yor.Beyin ve vücudun bütünle?mesi birkaç ay sürecek.

Ancak, “bu durum beyninizin de?i?ece?i anlam?na geliyor” diyor Adolphs.Bu de?i?im, daha ufak bir çapta, insanlar?n bir müzik aletini çalmay? ö?renme ?ekline benzeyecek ve pratik ile daha iyi hale gelecek; bu durumda, yeni bir vücudu kontrol etme prati?i yap?lacak.”Bir birey olarak birkaç yönde de?i?eceksiniz çünkü beyniniz yeni vücudunuza uyum sa?lamay? ö?renirken büyük oranda yeniden yap?lanacak. Bu yeniden yap?lanma konusunda, di?er ?eylerin yan?s?ra ya?a ba?l? olan s?n?rlamalar bulunacak” diye ekliyor Adolphs.Duke Üniversitesi Beyin Bilimleri Enstitüsünün Alg?sal Sinirbilim Merkezindepsikoloji ve sinirbilim doçenti olan Felipe De Brigard, bu konuda daha radikal bir bak?? aç?s?na sahip.Kendisi, “bütün psikolojik özelliklerimizin, kafam?z?n içinde bulunan hücrelere ba?l? olmas? muhtemel de?il; psikolojik özelliklerimizin birço?u, muhtemelen beyin ve vücudumuz aras?ndaki bilgi i?lemlerine ba?l?.

Hal böyle olunca, vücuttaki bir de?i?im muhtemelen bu psikolojik özelliklerin baz?lar?n? de?i?tirecektir” diyor. Ancak, “yeni vücudun” bu psikolojik özellikleri ne derecede de?i?tirebilece?inin belli olmad???n? söylüyor.NYU T?p Okulu’nda t?bbi ahlâk bölümünün kurucu ba?kan? olan Arthur Caplan, ba?ar?l? bir kafa naklinin pe?inden, ameliyat?n kendisi kadar travmatik bir ?ey gelece?ini söylüyor.”Bir vücuda yeni bir kafa koymak, olsa olsa delilik getirir. Yeni zihin-vücut bütünle?mesi asla i?e yaramayacakt?r” diyor.

Yabanc? ve al???lmad?k bir vücuttaki kimyasallar ve sinyaller beyne ak?n edece?i için, muhtemel sonucun bu olaca??n? ileri sürüyor.Harvey, e?er düpedüz bir cinnet olmazsa, böyle bir ameliyattan ç?kan ki?inin, kafan?n sahibi olan ki?i olaca??n? söylüyor.”Bu yüzden gerçekte bu bir kafa nakli de?il, vücut nakli olacakt?r” diyor.Caltech BBE’de Biyoloji Profesörü olan Kai G. Zinn, Howard ve Gwen Laurie Smits, bu de?erlendirmeyle ayn? fikirde de?iller gibi görünüyor.”E?er bu yap?labilirse, beynin kendisi ayn? olacakt?r.

Ancak farkl? bir vücuda ba?lanm?? olaca??ndan, ki?i çok farkl? olacakt?r” diyor.Bilim insanlar? detaylar konusunda hem fikir olmasalar da, insanlarda yap?lacak bir kafa naklinin alg?sal bir kâbus olaca?? ve böyle bir süreçten geçen ki?inin, kafan?n sahibi olan ki?i olaca??, ancak çok farkl? ve muhtemelen hasar görmü? beyin i?levleri olaca?? konusunda hemfikirler.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out