Ferdinand Saussure mengatakan ‘objek’ sebagai rujukan serta

Ferdinand de Saussure telah memperkenalkanteori semiotik dan beliau merupakan pengasas semiologi. Manakala Pierce puladikenali sebagai pengasas semiotik.

Menurut kepada Danesi (2004), kedua-duanyamempunyai persamaan dalam menganalisa kerana ianya berkenaan dengan tanda namunmelalui pendekatan yang berbeza. Merujuk teori Ferdinand de Saussure, kajianmengenai tanda tidak terkecuali daripada dua perkara iaitu signifier (tanda) dan signified(penanda). Berbeza pula pendapat bagi Peirce yang mengetengahkan tiga perkaraiaitu ikon, indeks dan simbol (Danesi, 2004).Peirce mengemukakan tanda adalah sesuatuyang berbentuk fizik yang dapat dikenali atau dirasai oleh pancaindera manusiakhususnya pada bahagian mata (Ghazali Daimin, 2015). Menurut Ghazali Daimin(2015), Peirce mengatakan tanda terdiri daripada simbol yang terjadi melaluihasil daripada kesepakatan, ikon terjadi melalui hasil daripadi ilmu fizik danindeks terjadi melalui hasil daripada hubungan sebab dan akibat. Elemen interpretant atau pengguna tandamerupakan konsep pemikiran daripada seseorang yang menggunakan sesuatu tanda. Sehubunganitu, tanda tersebut mempunyai satu makna yang ingin disampaikan kepada oranglain (Ghazali Daimin, 2015).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Contohnya, seorang gadis memakai baju kurung menampakkandia sebagai simbol gadis Melayu pada pandangan orang ramai.Menurut Ghazali Daimin (2015), Saussuremengatakan bahawa penanda dilihat sebagai bentuk atau corak (seperti bentuk fizik)melalui seni bina manakala petanda dikatakan sebagai sesuatu makna yang wujudmelalui konsep, fungsi dan nilai-nilai yang ada di dalam karya seni bina.Kewujudan elemen semiotik yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure inimerupakan hubungan antara ‘petanda’ dan ‘penanda’ atau lebih dikenali sebagai’signifikasi'(Ghazali Daimin, 2015). Semiotik signifikasi boleh dianggap sebagaisatu sistem berasaskan peraturan kesepakatan sosial. Ianya diperlukan dalampenghuraian maksud bagi kategori semiotik.

Dalam hubungan berkomunikasi,seseorang akan menggunakan sign(tanda) untuk memberikan maksud mengenai objek dan penerima akan memahami tandatersebut. Saussure menggelar objek itu sebagai referent iaitu mempunyai maksud yang lebih kurang sama seperti yangdinyatakan oleh Peirce bahawa interpretantadalah untuk signified dan objek pulasebagai signifier. Namun perbezaannyadi sini, Saussure mengatakan ‘objek’ sebagai rujukan serta sebagai unsurtambahan dalam proses penandaan. Contoh yang boleh diberi, seseorang menyebutperkataan anjing (signifier) dalamnada marah (Ghazali Daimin, 2015).

Sejurus itu, hal tersebut adalah merupakantanda (signified). 

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out