Emekli K?br?sta’da oldu?u gibi ?imdide Türkiye’yi birle?tirdi?ini

Emekli Korgeneral Dr. Erdo?an Kararku? Afrin Operasyonunu de?erlendirdi.Karaku? ‘Afrin operasyonu Türkiye’yi birle?tirdi’ dedi.20 Ocak günü Türk Silahl? kuvvetleri ve ÖSO destekli ba?layan Afrinbölgesinde düzenlenen Zeytin Dal? Harekât? ilerleyi?ini h?z kesmeden sürdürürkenCumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n gerekirse Irak s?n?r?na kadar ilerlerizdemesi operasyondaki kararl?l??? bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdo?an’?ngerekirse Irak s?n?r?na gideriz mesaj?na AB ülkelerinden de olumlu dönü?lergeldi. ABD ise iki yüzlü tavr? ile ‘Güvenli bölgeyi 30 kilometreye ç?karal?m’diyerek Türkiye ile ili?kilerini iyi tutmaya çal???yor.Öte yandan Afrin’de operasyonu düzenleyen Mehmetçi?in ”Afrin’e nazarde?mi?, kur?un dökmeye geldik’ gibi benzer verdi?i mesajlar terör örgütleriningözünü korkutmu? durumda.Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hava Lojistik Pilot EmekliKorgeneral Dr. Erdo?an Karaku? yapt??? de?erlendirme de Türkiye’nin Afrin operasyonununK?br?s bar?? Harekât?na benzer duygular ya?att???n? ifade etti. Afrinharekat?n? K?br?sta’da oldu?u gibi ?imdide Türkiye’yi birle?tirdi?ini ifadeetti.BUNLAR KIBRIS HAREKÂTINA DA KAR?IYDIAfrin operasyonu s?ras?nda toplumun geni? bir bölümünün birbirinekenetlenmesini neye ba?l?yorsunuz sorusuna ise Karaku? ?u yan?t? verdi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

“Türkiye, K?br?s Bar?? Harekât?’nda da benzer duygular? ya?am??t?.Afrin operasyonu, K?br?s Bar?? Harekât?’nda oldu?u gibi Türkiye’yi birle?tirdi.Y?llard?r PKK’dan milletimiz çok çekti. Bu konuda art?k kesin bir çözümistiyor. PKK’y? destekleyenler de hep Bat?l?lar oldu. Halk?m?z bunun da art?kbilincinde. PKK el yap?m? patlay?c? yapamazken, may?nlar?n hepsi Bat?l?ülkelerden geliyordu.

Bat?l? ve müttefikimiz gördü?ümüz ?talyan, Alman, ?ngilizve Frans?zlar’?n may?nlar? hep PKK taraf?ndan Mehmetçi?e kar?? kullan?ld?. Bumay?nlar?n hepsini ?stanbul Askeri Müze’de sergiledik. Halk?m?z gidip oradakimay?nlar? gezerse PKK-Bat? i?birli?ini çok iyi görecektir.

” dedi.   

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out