Dup? de tratat, cu prec?dere înspre cele

Dup? cum bine cunoa?tem, cândvine vorba despre actul ce st? la baza organiz?rii Uniunii Europene nu putemvorbi despre altceva decât Tratatul de la Lisabona, tratat ce o dat? cuapari?ia lui a adus o reform? la nivel european. De?i contextul europeanprezenta o problematic? dificil?, tratatul în cauz? a reu?it s? continueviziunea european?, care deja a adunat ceva ani de la apari?ia ei. Acesta nudoar c? face un pas înainte din punct de vedere institu?ional pentruorganizarea Uniunii Europene, dar de asemenea î?i abate con?inutul ?i asupra caracteruluisocial al mediului european. În esen?a, Tratatul de la Lisabona aduce o seriede modific?ri ale ordinii juridice europene care vor revolu?iona activitatea lanivel comunitar, dar ?i modul de func?ionare al acesteia pe mai departe.În aceast? lucrare îmi voiabate aten?ia înspre principalele modific?ri aduse de tratat, cu prec?dereînspre cele referitoare la ordinea juridic? european?. Pentru a putea subliniaaceast? tem? cât mai eficient lucrarea este structurat? în ?ase p?r?i.

Prima parte va aborda parcursulistoric al Tratatului de la Lisabona pentru a ne putea face o imagine general?asupra reglement?rilor la nivelul Uniunii de dinaintea acestuia, nevoile careau dus la o nou? reform? ?i în final procesul pân? la intrarea acestui tratatîn vigoare.A doua parte este reprezentat?de o prezentare general? a modific?rilor aduse ordinii juridice de c?tre tratatpentruc a cititorul s? poat? oberva ce aspecte vor fi tratate în detaliu, camai apoi partea a treia ?i a patra s? cuprind? o descriere mai în am?nunt aleelementelor dezb?tute la punctul doi.Punctul cinci vine ca ocompletare informa?ional? ?i prive?te modific?rile aduse de Tratatul de laLisabona cadrului institu?ional.În final, dup? parcurgereatuturor aspectelor prezentate mai sus lucrarea va prezenta concluzia cercet?riiasupra acestui subiect care se va întrep?trunde cu o perspectiv? personal? dat?de autor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

    I.  ISTORIC Originea Tratatului de laLisabona prezint? mai multe elemenete de neclaritate, astfel în materia despecialitate vom g?si mai multe opinii cu privire la acest aspect. Momentulna?terii acestui tratat, în concep?ia unor opinii, se afl? în Actul UnicEuropean din 1986 prin care s-a adus prima mare modificare a tratatelororiginare ale comunit??ii economice europene1.În schimb, al?i speciali?ticonsider? c? depinde foarte mult de cum este privit? succesiunea evenimentelorcare au vizat reforma insitu?ional? a Uniunii Europene din momentul imediatanterior intr?rii în vigoare a tratatului: semnarea Declara?iei de la Laekendin decembrie 2001, declara?ie care a lansat lucr?rile pentru elaborareaTratatului Constitu?ional, Conferin?a Interguvernamental? ?i Conven?iaEuropean? din 2003-2004, urmat de e?ecul Tratatului Constitu?ional din 2005prin votul negativ al francezilor ?i olandezilor, exprimat cu ocaziareferendumurilor organizate pentru ratificarea noului tratat. Sau momentulincipient poate fi considerat aniversarea de 50 de ani de existen?? a UniuniiEuropene, respectiv 25 martie 2007, cu prilejul c?reaia se reiau discu?iilepolitice pentru a da un nou impuls structurii europene ?i care au dus lareforma sub forma Tratatului de la Lisabona.

E?uarea proiectului deConstitu?ie european? nu a însemnat ?i oprirea reformei. Îns? aceast areprezentat un regres. Referitor la Tratatul Constitu?iei ?i cel al Tratatuluide la Lisabona, aparent, între cele dou? texte nu sunt diferen?e majore. De?imodific?rile de la un tratat la altul au doar o not? de formalitatea, înTratatul de la Lisabona s-a cerut scoaterea cuvintelor care îi d?deau caracterconstitu?ional, îns? valen?ele constitu?ionale au fost p?strate.Mai mult decât atât, dac? prinintrarea în vigoare a Tratatului Constitu?ional se urm?rea înlocuireatratatelor existente, Tratatul de la Lisabona s-a limitat doar la amendareacelorlalte tratate, respectiv tratatul de la Roma ?i Tratatul de la Maastricht.O dat? cu începerea procesuluide reform? la nivel european, s-a con?tientizat nevoia ca noul tratat s? intreîn vigoare înainte de alegerile europarlamentare din 2009 pentru ca noullegislativ s? beneficieze de efectele noului tratat.Astfel, la 13 decembrie 2007Tratatul de la Lisabona a fost semnat iar la 1 decembrie 2009 Uniunea Europeans-a bucurat de o nou? etap? a existen?ei acesteia ca ?i entitate politic?,economic? ?i social? deoarece a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona ?i caurmare s-a preg?tit s? devin? mai eficient? în raport cu mondializarea vremii,?i mai democratic?, cu referire la reprezentarea intereselor cet??eniloruniunii.

2Tratatul de la Lisabona aredefinit rolul Uniunii Europene ?i ca urmare aceasta s-a putut mult mai bineafirma pe plan interna?ional ea fiind un puternic actor ca dimensiune ?i for??economic?, tratatul asigurându-i noi instrumente de ac?iune pe plan extern. II.   MODIFIC?RI ADUSE ÎN DOMENIUL ORDINIIJURIDICE Tratatul de la Lisabona aduse oserie de modific?ri importante cadrului Uniunii Europene, modific?ri care audus la o mai bun? func?ionare a acesteia, la o mai bun? reprezentare pe planinterna?ional, dar ?i la o mai bun? rela?ionare a statelor membre ale Uniunii?i ?i cu privire la raportul stat membru ?i institu?iile UE.Printre acestea se eviden?iaz?o serie de schimb?ri care poart? numele de schimb?ri aduse în domeniul ordiniijuridice ?i privesc preponderent acele aspecte de noutate referitor la acteleUniunii ?i suprema?ia dreptului UE raportat la dreptul intern al statelormembre. 1.

      ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII Tratatul de la Lisabona nu aapelat la clasificarea actelor comunitare a?a cum erau formulate în Tratatulinstituind o Constitu?ie pentru Europa, adic? în legi europene ?i legi cadrueuropene. Acestu lucru s-a datorat faptului c? formularea respectiv? prezentaun carcater constitu?ional care nu era dorit de statele membre. Prin urmare,tratatul a men?inut vechea diviziune existent? în tratatele în vigoare, maiexact: regulament, directive, decizii, recomand?ri ?i avize – definite în modulurm?tor: ·        Regulamentelesunt acte legislative cu caracterobligatoriu care trebuie aplicate înintegralitatea sa, în toate statele membre;·        Directivele sunt acte legislativ care stabilesc unobiectiv pe care trebuie s? îl ating? toate statele membre. Fiecare dintre eleare îns? libertatea de a decide asupra modalit??ilor de îndeplinire aobiectivului stabilit;·        Deciziile sunt acte legislative direct aplicabil ?iobligatorii pentru to?i cei c?rora li se adreseaz?. Destinatarii s?i pot fistatele membre sau chiar întreprinderile;·        Recomand?rile nu sunt obligatorii.

Prin intermediul uneirecomand?ri, institu?iile î?i fac cunoscut? opinia ?i sugereaz? direc?ii deac?iune, f?r? a le impune îns? vreo obliga?ie legal? destinatarilorrecomand?rii;·        Avizele sunt instrumente care le permite institu?iilor s?prezinte un punct de vedere f?r? caracter obligatoriu, altfel spus f?r? a leimpune vreo obliga?ie legal? celor c?rora li se adreseaz?. De?iTratatul de la Lisabona nu a preluat formula simplificat? a clasific?riiactelor juridice prev?zute de Tratatul constitu?ional, acesta men?ineclasificarea în acte legislative ?i acte nelegislative operat? prin cel dinurm?.Conformnoului tratat, actele legislative reprezint? acte juridice adoptate conformunei proceduri legislative ordinare sau speciale, mai exact: regulamentele,directivele ?i deciziile adoptate se adopt? împreun? de c?tre Parlament ?iConsiliu, în cadrul procedurii legislative ordinare, sau de c?treParlament/Consiliu cu participarea Consiliului/Parlamentului, în cadrulprocedurii legislative speciale.

3Proceduralegislativ? ordinar? este prev?zut? ca o regul? atunci când vine vorba deadoptarea actelor juridice de c?tre Uniunea European?, ea fiind un înlocuitoral procedurii de codecizie. Mai mult decât atât, aceasta vine ca o extensie lao serie de noi domenii precum: energie, asisten?? umanitar?, finan?aream?surilor adoptate în cadrul PESC etc.4 2.      SUPREMA?IA DREPTULUI UNIUNII Odat? cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea European? s-aconfruntat ?i cu o reform? cu privire la pozi?ia dreptului comunitar în raportcu dreptul intern al statelor membre. Astfel, de?i nu a fost prev?zut în textultratatului, ci doar printr-o declara?ie anexat? Tratatului de la Lisabona,aceast? declara?ie consacr? principiul suprema?iei dreptului Uniunii Europeneasupra dreptului intern al statelor UE. Prinaceast? modificare, se opereaz? o recunoa?tere prin tratate a acestui principiuconsacrat ?i consolidat prin jurispruden?a Cur?ii de Justi?ie. Este un elementcunoscut la nivel european c? înc? de la începutul anilor 60 Curtea a consacratacest principiu al suprema?iei dreptului comunitar ca unul dintre cei doi piloniai ordinii juridice a Uniunii Europene, al?turi de principiul efectului direct aldreptului UE, conferindu-i acestuia, în mod indirect, rang de principiu constitu?ional.Principiul suprema?iei dreptului UE, prefiguratînc? din 19622, a fost statuat de Curtea de Justi?ie prin hot?rârea 6/64 Costac.

/ENEL, cu privire la conflictul dintre dreptul comunitar (în prezent, dreptulUE) ?i o lege italian? posterioar?, referitoare la na?ionalizareaelectricit??ii. Curtea Constitu?ional? italian?, care se pronun?ase asupra acestuiconflict de legi cu câteva s?pt?mâni înainte, aplicase teza dualist?, specific?dreptului interna?ional clasic ?i ordinii juridice italiene, solu?ionând conflictulîn favoarea normei celei mai recente, în spe??, legea na?ional?. Potrivithot?rârii pronun?ate în cauza 6/64 Costa c.

/ENEL: „întrucât provine dintr-unizvor autonom, dreptului n?scut din tratat nu i s-ar putea opune, a?adar, în considerareanaturii sale specifice, originale, pe cale judiciar?, un text intern,indiferent de natura acestuia, f?r? a-?i pierde caracterul comunitar ?i f?r? afi pus în discu?ie fundamentul juridic al Comunit??ii înse?i”. 1 PopescuAndrei,  Tratatul de la Lisabona – un tratat modificator ?i reformator alUniunii Eruopene, „Buletin de informare legislativ?” nr. 1/2008, ConsiliulLegislativ, p. 4;2M?noiu Bogdan, Despre intrarea în vigoarea Tratatului de la Lisabona, prelegere în cadrul conferin?ei Intrarea învigoare a Tratatului de la Lisabona – Bucure?ti, 26 februarie 2010 – https://www.

juridice.ro/101293/despre-intrarea-in-vigoare-a-tratatului-de-la-lisabona.html;3 AugustinaDumitra?cu, Roxana-Mariana Popescu, DreptulUniunii Europene – sinteze ?i aplica?ii, Ed. Universul Juridic,  Bucure?ti, 2015, p.187;4 Idem, p.

188;

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out