Daily Maddesi bir müttefik ülkeye yap?lan dü?man

DailyTelegraph: Türkiye’nin NATO’dan kopmas?na engel olunmal??ngiltere’ninetkili gazetelerinden Daily Telegraph bugün yay?mlanan ba?yaz?lar?ndanbirisinde Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu nedeniyle Washington ileAnkara aras?nda vuku bulan gerilime parmak bas?yor ve Türkiye’nin NATO’dan kopart?larakRusya’n?n oyunun gelinmesinin önüne geçilmesi gerekti?ini vurguluyor.Yaz?da öne ç?kan baz? sat?rlar ?öyle:NATO’nun 5. Maddesi bir müttefik ülkeye yap?lan dü?man hücumunun, di?er NATOüyelerine de düzenlenmi? bir sald?r? anlam?na gelece?ini söyler. Bu madde, 2.

Dünya Sava?? sonras?nda bar???n garantörü olmu?tur.Dü?manlara kar?? hep birlikte harekete geçilmesini öngören bu madde bugünekadar sadece 11 Eylül 2001’de Bat? dünyas?na düzenlenen en büyük sald?r?n?nard?ndan i?letilmi?ti.Bugün ise NATO’nun en güçlü üyesi ABD’nin yak?n müttefikleri, bir di?er NATOülkesi Türkiye’nin do?rudan hedefi haline gelmi? durumda.Kürt sava?ç?lar, Suriye ve Irak’ta Bat?’n?n en güvenilir, en etkili müttefikiolduklar?n? göstermi? durumdalar.’ABD için müttefik, Türkiye içinterörist’Kürtlerinoynad??? rol, DEA? ille mücadelede kritik öneme sahipti. Ancak Türkiye,Kürtlerin bölgede ba??ms?z bir devlet kurmay? amaçlad?klar?ndan endi?e ediyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Böyle bir ad?m, Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü de tehdit edecek bir geli?meolarak görülüyor.Bu yüzden Washington taraf?ndan müttefik olarak görülen sava?ç?lar, Ankarataraf?ndan ayr?l?kç? teröristler olarak alg?lan?yorlar.NATO’nun kurulu? nedeni olan Rusya’n?n dost ate?i riskiyle kar?? kar??yaolmas?ndan büyük haz duydu?una ?üphe yok.Bat?l? liderlerin Türkiye’deki ba?ar?s?z darbe giri?imine kar?? verdiklerizay?f tepkiden bu yana Türkiye’nin Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an dü?k?r?kl??? içerisinde.’Türkiye’nin s?n?r endi?eleriçözülebilir’Rusya buçatla?? kullanarak Türkiye’yi NATO’dan tamamen koparmay? fazlas?ylaarzulayacakt?r.

Bu durumun gerçekle?mesinin önlenmesi gerek. Türkiye’nin s?n?r endi?eleri,özellikle de Suriye s?n?r? konusu çözümlenebilir. Kürtler hali haz?rda geni?bir co?rafyada fiilen özerk bir yönetim kurmu? durumda.Makul bir çözüm mümkünken tüm taraflar?n itidal göstermesi gerekiyor.Askeri gerilimin artmas? en çok Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin’isevindirecektir. S?rf bu gerçek dahi, tansiyonun yükselmesinin önüne geçilmesigerekti?ini gösteriyor.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out