Iycee Charles de Gaulle Summary Cijevni su na ideji da se disk,

Cijevni su na ideji da se disk,

Cijevni zatvara?i imaju zadatak
da ograni?e ili sprije?e strujanje fluida kroz cijevi ili otvore kada je to
potrebno. Po konstrukciji i djelovanju razlikujemo: ventile, priklopce, zasune
i slavine. Kod ovih podjela bitan je na?in na koji se vrši regulisanje presjeka
strujanja. Kako bismo shvatili princip rada, primjenu i održavanje ventila
potrebno je da poznajemo definiciju ventila. Ventil je ure?aj za regulaciju
protoka te?nosti i plinova, pri ?emu može djelimi?no ili potpuno zatvoriti
prolaz kroz cijev. Ventili se kre?u normalno na ravan  sjedišta bez klizanja, tj. odižu se od
sjedišta. Zbog naglog zatvaranja i otvaranja prolaza ventili su ?esto uzrok
jakih udara u cijevnim vodovima. Ventili se dijele u ?etiri grupe: ventili za
cijevne vodove, automatski ventili koji se sami izdižu iz svojih sjedišta, ventili
koji se pokre?u posebnim mehanizmima i ventili za posebne svrhe, kao što su:
sigurnosni, povratni i redukcioni. Razli?ite izvedbe ventila zasnovane su na
ideji da se disk, odnosno neki drugi oblik prepreke, ubaci u sjedište na na?in
da rezultira zatvaranjem cijevnog voda. Ova ideja je primijenjena u nekoliko
osnovnih izvedbi ventila: loptasti, zaporni, kuglasti, nepovratni i leptir
ventil. Pored osnovnih izvedbi ventila, postoje razli?iti tipovi ventila kao
što su: ventili sa vratima, ?epom, iglom, dijafragmom itd. Po na?inu pokretanja
ventili se mogu klasificirati na: ru?no pokretane, elektri?no pokretane,
hidrauli?ke i pneumatske. Naj?eš?e su izra?eni od tri vrste metala:

–       
Bronza – koristi se za temperature do 288 °C. Osnovna prednost bronzanih
ventila je što su otporni na koroziju za ve?inu fluida.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

–       
Liveno
gvož?e – koristi se za temperature do 232 °C. Jeftinije je od bronze, tako da
je i vrijednost samih ventila manja.

–       
?eli?ni
liv – koristi se za temperature do 594 °C.

Osnovni dijelovi ventila su:

–       
Tijelo ili ku?ište,

–       
Ulaz i izlaz,

–       
Prekida? toka (disk, kugla, vrata…),

–       
Sjedište, koje sa prekida?em toka obrazuje
nepropusan spoj u zatvorenom stanju,

–       
Pokreta?.

Kako postoji veliki broj
vrsta  i izvedbi ventila, tako je i
njihova primjena raznovrsna. Ukoliko bolje pogledamo oko sebe možemo vidjeti da
se veliki broj ventila koristi u svakodnevnom životu. Ventili pronalaze svoju
primjenu u svim vrstama cjevovoda (gradsko snabdijevanje vodom, sistem otpadnih
voda), predstavljaju neizostavan dio motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Primjenu
pronalaze u prehrambenoj, farmaceutskoj, naftnoj, plinskoj i procesnoj
industriji te energetici.

Kako bi ventil što bolje obavljao svoju ulogu, mora biti
ispravno odabran i ugra?en. Time ?e duže obavljati svoju ulogu, prije nego što
do?e do curenja ili habanja ventila. Poslije ugradnje i tokom upotrebe,
potrebno je periodi?no provjeravati ventil kako bi se osiguralo da ima potrebno
brtvljenje. Kada do?e do curenja ili habanja, ventil ?e zahtijevati neki vid
održavanja kako bi postigao svoju prvobitnu efikasnost. Veliki problem prilikom
održavanja ventila predstavljaju ventili koji su ugra?eni u cjevovod i zatim zaboravljeni,
odnosno ventili na kojima je proces održavanja odre?eni period bio zanemaren.
To se posebno javlja u vodovima vru?e, tvrde vode ili u drugim vodovima kod
kojih postoji tendencija nakupljanja ?vrstih materija. Veoma ?este su pojave da
takvi ventili nakupe toliku koli?inu ?vrste materije tokom godina da su morali
biti odstranjeni iz voda.

2. Bronzani ventili

 

Loptasti, nepovratni i zaporni
ventil dolaze sa ugra?enim bronzanim sjedištem i bronzanim diskom i vretenom
ili sa prstenom i diskom od legure nikla i nehr?aju?eg ?elika te bronzanog
vretena.

 2.1. Bronzani loptasti ventili

 

Loptasti ventil predstavlja
vrstu ventila za regulaciju protoka fluida u cjevovodu, koji se sastoji od
pokretnog elementa u obliku diska i sjedišta u obliku prstena. Naziv su dobili
po sferi?nom (loptastom) obliku tijela, koje se sastoji od dva dijela me?usobno
odvojena internom pregradom. Pregrada ima otvor koji obrazuje sjedište koje se
pokretanjem diska može zatvoriti u cilju zaustavljanja protoka fluida. Disk je
montiran na vreteno kojim se može upravljati putem ru?ice kod manualnih
ventila, dok kod automatskih se to obavlja pomo?u aktuatora. Prilikom rada
loptastih ventila mogu se javiti 3 vrste problema:

1.      
Problem: Ukoliko je oprema puna ?vrstih tvari,
ne?isto?a ili teških masti, to može sprije?iti ispravno pozicioniranje diska.
Ukoliko nismo u mogu?nosti jednostavno propustiti materijal koji ometa rad
ventila, potrebno je izvaditi i o?istiti ventil.

2.      
Problem: Erozija može uzrokovati ošte?enje
sjedišta i diska. U ovom slu?aju je potrebno 
ispitati da li je šteta minimalna, ukoliko jeste ventil možemo pustiti u
rad. Me?utim, ukoliko je šteta velika potrebno je popraviti ventil i
promijeniti sjedište.

3.      
Problem: Nepravilno postavljanje  može dovesti do problema koji se kod slabijih
ventila mogu ispoljiti deformacijom diska.

4.      
Problem: Pojava isticanja fluida kroz zaptivnu
oblogu. Do ovoga dolazi ukoliko je vreteno savijeno. Problem se može riješiti
pritezanjem zaptivne obloge ili njenom izmjenom. Ukoliko je potrebna izmjena,
trebamo odrediti da li se radi o zaptivnoj oblozi u obliku prstena ili kanapa.

 

 

Slika 1.
Osnovna izvedba loptastog ventila 1

 

 

2.1.1. Ventil sa navojnim poklopcem

 

Ventil sa navojnim poklopcem je
dizajniran za rad u jeftinim instalacijama u kojima se rijetko upravlja
ventilima. ?esto se koristi u toplotnim sistemima niskog pritiska i u
vodoinstalacijama. Mogu?nost održavanja je ograni?ena zbog toga što veza navojnog
dijela vretena i poklopca otežava brušenje vretena. Ventil se može demontirati
dok je pod pritiskom okretanjem ru?ice vretena tako da je potpuno otvoren.
Me?utim, potrebno je obratiti pažnju prilikom ponovnog montiranja pod pritiskom
jer postoji mogu?nost stvaranja naslaga prljavštine, ošte?enja na vretenu ili poklopcu,
što može dovesti do lošeg nalijeganja diska. Zbog ovoga se ne preporu?uje
njihovo održavanje  pod pritiskom, osim u
slu?aju prijekih potreba.

2.1.2.
Union bonnet regrinding ventil

 

Prvobitno je dizajnirano za lako
održavanje, bez odstranjivanja iz voda. Može biti brušen i popravljen. Mala
metalna plo?a, uglavljena izme?u kraja vretena i diska se koristi kako bi se
sprije?ilo okretanje diska prilikom ponovnog brušenja. Za operaciju brušenja se
naj?eš?e koristi ru?ni brus. Za sre?ivanje sjedišta, ukoliko su disk i sjedište
suviše istrošeni za brušenje, može se koristiti obi?ni industrijski-ku?ni alat.
Može biti demontiran pod pritiskom.

2.1.3. Loptasti ventil s nemetalnim diskom

 

Predstavlja jedan od najpopularnijih loptastih ventila zbog
svog jednostavnog održavanja. Održavanje se u osnovi sastoji od zamjene diska
kada do?e do njegovog prekomjernog trošenja. Može se lako ukloniti sa vretena i
montirati novi disk. Koriste se dvije vrste diskova:

–       
Za
paru i vru?u vodu,

–       
Za
hladnu vodu, zrak, plin, kisik, rastvara?e, kiseline i alkalije.

Ukoliko je sjedište istrošeno, njegova površina može biti
obra?ena odgovaraju?im alatom.

 

2.2. Bronzani nepovratni ventili

 

Nepovratni ventili omogu?uju nesmetano strujanje fluida u
jednom smjeru cjevovoda, odnosno imaju ulogu da sprije?e povratak fluida.
Nepovratni ventili se ?esto izra?uju i dizajniraju iz sigurnosnih razloga, kako
bi se sprije?ilo vra?anje fluida koji prolazi kroz sistem i kako bi se
osiguralo da neko ko upravlja operacijskim sistemom zna u kojem smjeru struje
te?nosti i plinovi. Koriste se za stvaranje nepropusnosti sistema i
usmjeravanja fluida kroz sistem. Sastoje se od dva priklju?ka, jedan za ulaz
fluida, a drugi za izlaz. Rade automatski, tako da za ve?inu njih nije potrebna
osoba za kontrolu. Prema tome, ve?ina nema nikakvu ru?icu ventila ili vreteno.
Dijele se u dvije osnovne grupe poznate kao „swing” i „lift”. „Swing” se
koristi kada se traži puni protok fluida, dok se „lift” koristi kod zraka i plinova
i kada je ventil ?eš?e u pokretu. Najbolje je prilikom održavanja pratiti
preporuke proizvo?a?a, pogotovo ukoliko su potrebne popravke ili zamjene
dijelova. Kao i ostali ventili, nepovratni ventil podliježe trošenju i habanju,
zbog ?ega je potrebna redovna inspekcija njegovih dijelova. Inspekcija bi se
trebala obavljati svakih 6 mjeseci (odnosno po preporuci proizvo?a?a), pri ?emu
se mora obaviti vizuelna kontrola i ?iš?enje elemenata ventila. Potrebno je
ukloniti ostatke i ne?isto?e koje mogu smanjiti kvalitet zatvaranja, zatim
o?istiti pogo?ene površine, a ukoliko je potrebno ispiranje, ukloniti ventil iz
voda, o?istiti pa ponovno montirati. Prilikom ?iš?enja ventila je obavezno
nositi zaštitne rukavice kako bi se zaštitili od potencijalno opasnih ne?isto?a
i ostataka. Zamijeniti istrošene dijelove ukoliko je to potrebno.

 

 

Slika 2.
Kuglasti nepovratni ventil 2

 

2.2.1. Nepovratni lift ventil sa nemetalnim diskom

 

Sjedište je zaobljeno kako bi se obezbijedilo bolje
nalijeganje diska. To je potrebno pošto obi?no mali pritisak ?uva disk u
sjedištu. Održavanje se sastoji od zamjene diska, po potrebi brušenja gornjih i
donjih vo?ica diska i uklanjanja žlijebova i istrošenih mjesta sjedišta sa
odgovaraju?im alatom.

 

2.2.2. Nepovratni swing ventil

 

Vjerovatno najpopularnija i naj?eš?e
upotrijebljena izvedba iz skupine nepovratnih ventila. Mogu biti ugra?eni u
horizontalne i vertikalne vodove. Održavanje se sastoji od brušenja diska, kako
bi se ponovno dobilo odgovaraju?e nalijeganje. Disk se pomo?u odvija?a vra?a na
svoje mjesto, a brušenje se vrši pomo?u smjese za brušenje. Ostali dijelovi se
u slu?aju prekomjernog trošenja i habanja mogu zamijeniti bez velikih troškova.

 

2.2.3. Kuglasti nepovratni ventil

 

Kuglasti nepovratni ventil se
preporu?uje za vodove kroz koje struje fluidi visokog viskoziteta i „teški”
fluidi, kao što su: lakovi, blatnjava voda ili te?nosti koje sadrže veliku
koli?inu ?vrstih materija. Zahtijeva malo održavanja, pošto je brušenje
sjedišta olakšano zbog toga što ne postoji potreba za držanjem kugle prilikom
brušenja. Mora se održavati što je mogu?e ve?a sferi?nost kugle, a sjedište  mora biti „savršeno” okruglo.

 

2.2.4. Nepovratni ventil zra?nog kompresora

 

Specijalno je dizajniran za ovu upotrebu, koja predstavlja
najtežu ulogu za sve vrste nepovratnih ventila zbog toga što se ventil otvori i
zatvori pri jednom obrtaju kompresora. Disk nepovratnog ventila mora biti od
nehr?aju?eg ?elika. Održavanje se sastoji od uklanjanja poklopca i podmazivanja
dijelova unutar diska ukoliko nema dovoljno ulja, zamjene dijelova i ponovnog
postavljanja sjedišta. Ventil je najbolje postaviti što je mogu?e dalje od
kompresora, kako bi se smanjili udari na disk, ?ime ?e njegov radni vijek biti
produžen.

 

2.3. Bronzani zaporni ventili

 

Zaporni ventili su cijevni
zatvara?i koji se otvaraju podizanjem okrugloga ili pravouglog zapornog
tijela/klina iz struje fluida. Spada u jedne od naj?eš?e korištenih ventila,
prvenstveno namijenjenih za otvaranje, odnosno zatvaranje protoka fluida
(on/off). Njihova funkcija je potpuno zatvaranje ili potpuno otvaranje toka u
cijevima. Zapornim ventilima se može upravljati na dva na?ina: ru?no i
aktuatorima. Njihova ispravna instalacija zahtijeva primjenu u vodovima gdje se
njima ne?e ?esto operirati, tako da traju dugo i ne zahtijevaju specijalno
održavanje. Me?utim, ako se zapornim ventilom reguliše više od 10 puta dnevno,
do?i ?e do brzog trošenja ventila, tako da bi se trebao zamijeniti loptastim
ventilom. Trošenje ventila se javlja na nizvodnoj površini i klinu, dok je
uzvodna površina u dobrom stanju. ?esto se održavanje zapornog ventila sastoji
u tome da se ventil zaokrene za 180°,
?ime se vra?a potrebna funkcija ventilu. Ulaz i izlaz iz ventila, odnosno
mjesta vezivanja sa cjevovodom mogu predstavljati slabe ta?ke, pogotovo u
zimskim mjesecima kada može do?i do smrzavanja. Kako bi se održala sigurna veza
sa cjevovodom, preporu?uje se upotreba Teflon trake, pomo?u koje se vrši
oblaganje navoja na regularnoj bazi ili barem jednom godišnje. Kada se javi
otežano otvaranje, odnosno zatvaranje ventila, potrebno je izvršiti
podmazivanje vretena odgovaraju?im mazivom (zimi se preporu?uje ?eš?e
podmazivanje). Ukoliko se javi problem sa korozijom elemenata ventila,
preporu?uje se upotreba ži?ane ?etke ili komadi?a ?eli?ne vune. Preporu?uje se
nanošenje sloja boje na ventil kako bi se sprije?ilo stvaranje korozije.

 

Slika 3.
Osnovna izvedba zapornog ventila 3

 

2.3.1. Ventil sa duplim klinom

 

Ventili ovog tipa ne zahtijevaju veliko održavanje. Svakih
nekolikog godina se treba rastaviti i o?istiti, pogotovo ukoliko se nalaze u
vodovima visokih temperatura. Može biti ponovno montiran pod pritiskom tako što
se otvori ventil do granice vretena.

 

2.3.2. Bronzani zaporni ventil sa zamjenljivim klinom i sjedištem

 

Ventil se sastoji od nepodižu?eg
vretena, zamjenljivog sjedišta i klina od niklovih legura. Prilikom popravke bi
se trebao izdvojiti iz voda. Zaporni ventili ovog tipa se ne mogu popraviti dok
su u vodu kao  loptasti ventili.

 

 

3. Gvozdeni ventili

 

Održavanje loptastih i nepovratnih gvozdenih ventila je u
osnovi isto kao i kod bronzanih ventila.

Prilikom održavanja zapornih ventila, trebaju se pratiti
sljede?a uputstva­:

Navoji vretena trebaju biti podmazani i zašti?eni od
ne?isto?a. Kada je ventil duži period otvoren, izložene navoje vretena treba zaštititi
tankom limenom cijevi. Kako bi se izvršila demontaža ventila, potrebno je odstraniti
zaptivne vijke. Svaki novi prsten treba biti kompresovan zaptivkom prije nego
se doda novi prsten. Ventil može biti demontiran pod pritiskom. Ukoliko
nizvodni ležajevi postanu istrošeni, a uzvodni su u dobrom stanju, potrebno je
okrenuti strane kako bi ventil obavljao svoju prvobitnu funkciju. Ukoliko je
potrebno zamijeniti prstenove ležaja, potrebno je ukloniti ventil iz voda i pripremiti
cijev odgovaraju?e veli?ine sa ?etvrtastim urezima kako bi nalegle u spoj sa
prstenovima. Nakon toga potrebno je polako udariti ?eki?em kako bi se prsten
lakše odvojio. Potrebno je o?istiti sve navoje i površinu sjedišta sa ži?anom
?etkom prije ugradnje novih prstenova. Novi disk bi po pravilu trebalo ugraditi
sa novim prstenovima. Na kraju bi trebalo stegnuti vijke po unakrsnom obrascu.

 

4. ?eli?ni ventili

 

?eli?ni ventili se koriste u
vodovima pod visokim pritiskom, vodovima sa parom visoke temperature itd.
Održavanje ?eli?nih ventila se sastoji od periodi?nih provjera zategnutosti
sjedišta, periodi?nog podmazivanja i testiranja, te zamjene dijelova po
potrebi. Popravak ?eli?nih ventila je mnogo teži u odnosu na druge ventile zbog
visoke tvrdo?e materijala, zavarenih prstenova sjedišta, ve?e veli?ine i težine
te upotrebe zavarenih spojeva cijevi. Loptasti i zaporni ventili se moraju
ukloniti iz voda pri ?emu bi se za obnovu sjedišta trebali koristiti mašinski
alati ili se može koristiti specijalni alat za obnovu sjedišta u vodu. Ventili
sa zavarenim prstenovima se obavezno moraju ukloniti iz voda kako bi se
pristupilo zamjeni prstenova.

5. Kuglasti ventil

 

Kuglasti ventil je vrsta
?etvrt-okretnog ventila, koji koristi šuplje, perforirane i zakretne kugle za
kontrolu protoka kroz ventil. Ventil je otvoren kada je rupa na kugli u liniji
sa protokom, a zatvoren kada je zakrenuta za 90° pomo?u ru?ice ventila. Kuglasti ventili su
izdržljivi, rade dobro nakon mnogo ciklusa i pouzdani su, zatvaranje je sigurno
?ak i nakon dugog razdoblja nekorištenja. Ve?ina kuglastih ventila je ru?no
upravljana, ali mogu biti dizajnirani i za automatsku regulaciju. Kuglasti
ventil je kompaktniji, sa ve?om brzinom odziva i omogu?ava lakše održavanje u
odnosu na komercijalne zaporne i loptaste ventile. Što se ti?e održavanja
kuglastih ventila, njihova prednost je što imaju robusnu konstrukciju i dugi
vijek trajanja, nisku cijenu održavanja. Omogu?en je pregled i popravak
sjedišta i brtvi bez skidanja tijela ventila iz voda. Ukoliko se pokaže da je
došlo do curenja iz ventila, sjedište i kugla se mogu jednostavno zamijeniti.
Ne zahtijeva podmazivanje. Nedostatak kuglastih ventila sa gledišta održavanja
je što se teško ?iste, što može dovesti do ?estih za?epljenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.
Kuglasti ventil 4

 

5.1. Primjer održavanja kuglastih ventila iz serija M1 i M2

 

Iako za kuglaste ventile iz
serije M nije potrebno redovno održavanje, preporu?uje se redovna provjera
stegnutosti brtve brtvenice. Zbog pritiska, brtva V-prstena se ne mora redovno
stezati jer ?e svako pove?anje pritiska tako?er pove?ati i nepropusnost.
Kompresija brtvenice osigurava dovoljnu nepropusnost u brtvi. Ukoliko se
stezanjem matica ne zaustavi curenje, potrebno je zamijeniti brtvu.

Do zaglavljivanja ili zako?enja
ventila može do?i kada fluid za?epi sjedište i kuglu. Kugla i sjedište se mogu
o?istiti bez demontiranja ventila iz cjevovoda tako da se kugla okrene u
djelimi?no otvoreni položaj i provede ispiranje cijevi. Ukoliko to ne pomogne,
potrebno je izvršiti demontažu ventila iz voda. Osnovni uslov za demontažu je
da cjevovod bude prazan i bez pritiska te da u cjevovod ne pristiže nikakav
fluid. Nakon izvršene demontaže potrebno je obaviti ?iš?enje demontiranih
dijelova te pregled svih zna?ajnijih dijelova ventila. Preporu?uje se zamjena
svih mekih dijelova ventila pri demontaži. Po potrebi se preporu?uje i zamjena
ostalih dijelova. Nakon izvršene demontaže i provjere te zamjene dijelova,
potrebno je ponovno montirati ventil u cjevovod pri ?emu je potrebno obaviti
montažu s jednakom preciznoš?u i pozorom kao i pri njegovoj demontaži. Nakon
uspješne montaže, potrebno je ispitati ventil prije puštanja u rad. To se
obi?no obavlja sa poluotvorenim ventilom.

6. Leptir ventil

 

Leptir ventili se mogu koristiti
za izolaciju i regulaciju protoka. Mehanizam za zatvaranje ima oblik diska.
Zatvaranje je sli?no kao kod kuglastog ventila, što omogu?uje relativno brzo
zatvaranje. Disk je smješten u centru cijevi, kroz disk prolazi osovina, koja
je povezana sa aktuatorom na vanjskoj strani ventila. Okretanjem aktuatora
okre?e se disk, paralelno ili okomito na smjer protoka. Za razliku od kuglastih
ventila, disk je uvijek uronjen u medij, dakle, fluid uvijek uzrokuje pad
pritiska, bez obzira na položaj ventila. Održavanje leptir ventila je
poprili?no jednostavno. Nema potrebe za podmazivanjem. Disk i osovina se mogu
bez problema zamijeniti. Pošto je cijena leptir ventila relativno niska, ?esto
je prihvatljivije kupiti novi umjesto zamjene nekih karakteristi?nih dijelova.
Prilikom održavanja treba obratiti pažnju na ispravno brtvljenje diska, tako da
su ?este provjere brtvi. Ukoliko do?e do prekomjerne potrošnje brtvi, mora se
pristupiti njihovoj zamjeni.

 

Slika 5.
Leptir ventil 5

7. Sigurnosni ventil

 

Ispravno održavanje sigurnosnih
ventila je od velike važnosti zbog njihove funkcije, ne samo da sprije?e
prevelike pritiske, ve? i katastrofalne nesre?e. Sigurnosni ventil osigurava da
ne do?e do prekora?enja pritiska u dovodnom vodu. Ako pritisak poraste iznad
namještene vrijednosti, dovod se spaja sa odzra?nim odvodom sve dok pritisak ne
padne ispod namještene vrijednosti. Vo?enje evidencije o tome šta treba biti
ura?eno je od velike pomo?i. To nam omogu?ava da zapišemo sve korake koji
trebaju biti u?injeni prilikom održavanja, ?ime ?e se sprije?iti mogu?e greške
prilikom održavanja. Od velike važnosti je odrediti vrijeme potrebno za
provjeru ventila. Prosje?no vrijeme za sigurnosni ventil je 1 – 2 puta
godišnje. Na frekvenciju održavanja u velikoj mjeri utje?u uslovi u kojima je ventil
montiran i kvalitet materijala ventila. Potrebno je izvršiti periodi?no
vizuelno provjeravanje ventila, pri ?emu se treba obratiti pažnja na
deformacije, curenje i neobi?an zvuk koji se može javiti. Takva upozorenja nam
pomažu u odluci da li je potrebno popraviti ventil.

 

Slika 6.
Sigurnosni ventil 6

 

8. Nabavka rezervnih dijelova

 

Kada je god potrebna i
preporu?ena nabavka rezervnih ili izmjena dijelova, prvi problem koji se javlja
je identifikacija dijela, a drugi problem je odrediti tip ventila. Prilikom
identifikacije dobro je odrediti ta?an naziv željenog dijela, zbog toga ve?ina
kataloga za ventile imaju ilustraciju sa nazivima dijelova. Ve?ina kataloga
tako?er prikazuje dijelove ventila zasebno, što u velikoj mjeri olakšava identifikaciju
dijela. Ve?ina modernih ventila na sebi imaju oznake koje olakšavaju
identifikaciju proizvo?a?a. Ukoliko je ventil prekriven slojem izolacije
potrebno je istu odstraniti kako bismo imali pristup oznakama na tijelu
ventila. Oznaka se naj?eš?e sastoji od oznake proizvo?a?a, veli?ine, pritiska
pare i ostalih vrijednosti. Preporu?uje se dodavanje ovih informacija narudžbi,
koja bi trebala dodatno odrediti materijal ventila od kojeg je ventil
napravljen, vrstu ventila itd.

9. Zaklju?ak

 

Primjena ventila je raznovrsna.
Sa ventilima se susre?emo kako u svakodnevnom životu, tako i u industriji,
energetici i mnogim drugim oblastima. Ventili regulišu mnogobrojne procese te
bez njih rad mnogih ure?aja ne bi bio mogu?. Zbog toga je od velike važnosti
održavati ventile ispravnim, kako sa ekonomskog, tako i sa sigurnosnog
gledišta. Prva faza procesa održavanja ventila zapo?inje ve? pri nabavci. Od
velike važnosti je odabrati odgovaraju?i ventil za odgovaraju?e radne uslove.
Druga  faza predstavlja ispravnu ugradnju
ventila, da bi zatim uslijedila tre?a faza, odnosno održavanje ventila u fazi
eksploatacije do kraja njegovog radnog vijeka. Održavanje ventila se grubo može
podijeliti na preventivno i korektivno održavanje.

Pod preventivnim održavanjem
ventila podrazumijevamo:

–       
Podmazivanje onih ventila kojima je ono
potrebno,

–       
Redovno ?iš?enje ventila,

–       
Stezanje brtve,

–       
Vizuelni pregledi itd.

Pod korektivnim održavanjem
ventila podrazumijevamo:

–       
Demontažu ventila,

–       
Brušenje diska/klina/kugle i sjedišta,

–       
Zamjenu istrošenih dijelova itd.

Iako se održavanje ventila
sastoji od nešto manjeg broja operacija u odnosu na održavanje nekih drugih
elemenata, njihovo održavanje u velikom broju slu?ajeva ne možemo smatrati
jednostavnim. Ukoliko se radi neki ve?i poduhvat na ventilu, to ?e naj?eš?e
zahtijevati i njegovo uklananje iz voda, što sami proces održavanja u velikoj
mjeri usložnjava. Za uklanjanje iz cjevovoda, njihovu demontažu i ponovnu
ugradnju, posebno ventila velikih gabarita, potrebno je izdvojiti mnogo
vremena, posebno ako se radi o nepristupa?nim cjevovodima, što je ?esto slu?aj.
Zbog toga je potrebno imati stru?njaka koji ?e detaljno isplanirati potrebno
vrijeme za obavljanje ovih operacija, kako bi se troškovi i gubici što više
smanjili. Zbog važnosti u energetskim sistemima mora se posvetiti posebna
pažnja njihovoj ispravnosti. Jedan neispravan ventil može prouzrokovati
havariju cijelog sistema, a samim tim može dovesti u opasnost i ljudske živote.
Zbog toga se mora obratiti posebna pažnja na ispravnosti sigurnosnih ventila.
Zbog sve ve?ih potreba za kvalitetnim ventilima, njihovo tržište se pove?alo
tako da danas postoji veliki broj proizvo?a?a koji uz svoje ventile nude i
usluge njihovog održavanja. Me?utim, u velikom broju slu?ajeva to nije
ekonomski isplativo, pogotovo što je nekada mnogo ekonomski prihvatljivija
varijanta kupovina novog ventila od održavanja prvobitnog. Vrsta ventila,
njegovo podru?je primjene i njegova cijena odre?uju i nivo održavanja koji ?e
se primijeniti.