Cijevni su na ideji da se disk,

Cijevni zatvara?i imaju zadatakda ograni?e ili sprije?e strujanje fluida kroz cijevi ili otvore kada je topotrebno.

Po konstrukciji i djelovanju razlikujemo: ventile, priklopce, zasunei slavine. Kod ovih podjela bitan je na?in na koji se vrši regulisanje presjekastrujanja. Kako bismo shvatili princip rada, primjenu i održavanje ventilapotrebno je da poznajemo definiciju ventila.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ventil je ure?aj za regulacijuprotoka te?nosti i plinova, pri ?emu može djelimi?no ili potpuno zatvoritiprolaz kroz cijev. Ventili se kre?u normalno na ravan  sjedišta bez klizanja, tj. odižu se odsjedišta.

Zbog naglog zatvaranja i otvaranja prolaza ventili su ?esto uzrokjakih udara u cijevnim vodovima. Ventili se dijele u ?etiri grupe: ventili zacijevne vodove, automatski ventili koji se sami izdižu iz svojih sjedišta, ventilikoji se pokre?u posebnim mehanizmima i ventili za posebne svrhe, kao što su:sigurnosni, povratni i redukcioni. Razli?ite izvedbe ventila zasnovane su naideji da se disk, odnosno neki drugi oblik prepreke, ubaci u sjedište na na?inda rezultira zatvaranjem cijevnog voda. Ova ideja je primijenjena u nekolikoosnovnih izvedbi ventila: loptasti, zaporni, kuglasti, nepovratni i leptirventil. Pored osnovnih izvedbi ventila, postoje razli?iti tipovi ventila kaošto su: ventili sa vratima, ?epom, iglom, dijafragmom itd. Po na?inu pokretanjaventili se mogu klasificirati na: ru?no pokretane, elektri?no pokretane,hidrauli?ke i pneumatske. Naj?eš?e su izra?eni od tri vrste metala:-       Bronza – koristi se za temperature do 288 °C. Osnovna prednost bronzanihventila je što su otporni na koroziju za ve?inu fluida.

–       Livenogvož?e – koristi se za temperature do 232 °C. Jeftinije je od bronze, tako daje i vrijednost samih ventila manja.-       ?eli?niliv – koristi se za temperature do 594 °C. Osnovni dijelovi ventila su:-       Tijelo ili ku?ište,-       Ulaz i izlaz,-       Prekida? toka (disk, kugla, vrata..

.),-       Sjedište, koje sa prekida?em toka obrazujenepropusan spoj u zatvorenom stanju,-       Pokreta?.Kako postoji veliki brojvrsta  i izvedbi ventila, tako je injihova primjena raznovrsna. Ukoliko bolje pogledamo oko sebe možemo vidjeti dase veliki broj ventila koristi u svakodnevnom životu. Ventili pronalaze svojuprimjenu u svim vrstama cjevovoda (gradsko snabdijevanje vodom, sistem otpadnihvoda), predstavljaju neizostavan dio motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Primjenupronalaze u prehrambenoj, farmaceutskoj, naftnoj, plinskoj i procesnojindustriji te energetici.

Kako bi ventil što bolje obavljao svoju ulogu, mora bitiispravno odabran i ugra?en. Time ?e duže obavljati svoju ulogu, prije nego štodo?e do curenja ili habanja ventila. Poslije ugradnje i tokom upotrebe,potrebno je periodi?no provjeravati ventil kako bi se osiguralo da ima potrebnobrtvljenje. Kada do?e do curenja ili habanja, ventil ?e zahtijevati neki vidodržavanja kako bi postigao svoju prvobitnu efikasnost.

Veliki problem prilikomodržavanja ventila predstavljaju ventili koji su ugra?eni u cjevovod i zatim zaboravljeni,odnosno ventili na kojima je proces održavanja odre?eni period bio zanemaren.To se posebno javlja u vodovima vru?e, tvrde vode ili u drugim vodovima kodkojih postoji tendencija nakupljanja ?vrstih materija. Veoma ?este su pojave datakvi ventili nakupe toliku koli?inu ?vrste materije tokom godina da su moralibiti odstranjeni iz voda.2. Bronzani ventili Loptasti, nepovratni i zaporniventil dolaze sa ugra?enim bronzanim sjedištem i bronzanim diskom i vretenomili sa prstenom i diskom od legure nikla i nehr?aju?eg ?elika te bronzanogvretena. 2.

1. Bronzani loptasti ventili Loptasti ventil predstavljavrstu ventila za regulaciju protoka fluida u cjevovodu, koji se sastoji odpokretnog elementa u obliku diska i sjedišta u obliku prstena. Naziv su dobilipo sferi?nom (loptastom) obliku tijela, koje se sastoji od dva dijela me?usobnoodvojena internom pregradom. Pregrada ima otvor koji obrazuje sjedište koje sepokretanjem diska može zatvoriti u cilju zaustavljanja protoka fluida.

Disk jemontiran na vreteno kojim se može upravljati putem ru?ice kod manualnihventila, dok kod automatskih se to obavlja pomo?u aktuatora. Prilikom radaloptastih ventila mogu se javiti 3 vrste problema:1.      Problem: Ukoliko je oprema puna ?vrstih tvari,ne?isto?a ili teških masti, to može sprije?iti ispravno pozicioniranje diska.Ukoliko nismo u mogu?nosti jednostavno propustiti materijal koji ometa radventila, potrebno je izvaditi i o?istiti ventil. 2.      Problem: Erozija može uzrokovati ošte?enjesjedišta i diska.

U ovom slu?aju je potrebno ispitati da li je šteta minimalna, ukoliko jeste ventil možemo pustiti urad. Me?utim, ukoliko je šteta velika potrebno je popraviti ventil ipromijeniti sjedište.3.      Problem: Nepravilno postavljanje  može dovesti do problema koji se kod slabijihventila mogu ispoljiti deformacijom diska.4.      Problem: Pojava isticanja fluida kroz zaptivnuoblogu. Do ovoga dolazi ukoliko je vreteno savijeno. Problem se može riješitipritezanjem zaptivne obloge ili njenom izmjenom.

Ukoliko je potrebna izmjena,trebamo odrediti da li se radi o zaptivnoj oblozi u obliku prstena ili kanapa.   Slika 1.Osnovna izvedba loptastog ventila 1  2.1.1. Ventil sa navojnim poklopcem  Ventil sa navojnim poklopcem jedizajniran za rad u jeftinim instalacijama u kojima se rijetko upravljaventilima. ?esto se koristi u toplotnim sistemima niskog pritiska i uvodoinstalacijama.

Mogu?nost održavanja je ograni?ena zbog toga što veza navojnogdijela vretena i poklopca otežava brušenje vretena. Ventil se može demontiratidok je pod pritiskom okretanjem ru?ice vretena tako da je potpuno otvoren.Me?utim, potrebno je obratiti pažnju prilikom ponovnog montiranja pod pritiskomjer postoji mogu?nost stvaranja naslaga prljavštine, ošte?enja na vretenu ili poklopcu,što može dovesti do lošeg nalijeganja diska. Zbog ovoga se ne preporu?ujenjihovo održavanje  pod pritiskom, osim uslu?aju prijekih potreba.

2.1.2.Union bonnet regrinding ventil Prvobitno je dizajnirano za lakoodržavanje, bez odstranjivanja iz voda. Može biti brušen i popravljen. Malametalna plo?a, uglavljena izme?u kraja vretena i diska se koristi kako bi sesprije?ilo okretanje diska prilikom ponovnog brušenja.

Za operaciju brušenja senaj?eš?e koristi ru?ni brus. Za sre?ivanje sjedišta, ukoliko su disk i sjedištesuviše istrošeni za brušenje, može se koristiti obi?ni industrijski-ku?ni alat.Može biti demontiran pod pritiskom.2.1.

3. Loptasti ventil s nemetalnim diskom Predstavlja jedan od najpopularnijih loptastih ventila zbogsvog jednostavnog održavanja. Održavanje se u osnovi sastoji od zamjene diskakada do?e do njegovog prekomjernog trošenja. Može se lako ukloniti sa vretena imontirati novi disk. Koriste se dvije vrste diskova: –       Zaparu i vru?u vodu,-       Zahladnu vodu, zrak, plin, kisik, rastvara?e, kiseline i alkalije.Ukoliko je sjedište istrošeno, njegova površina može bitiobra?ena odgovaraju?im alatom.

 2.2. Bronzani nepovratni ventili Nepovratni ventili omogu?uju nesmetano strujanje fluida ujednom smjeru cjevovoda, odnosno imaju ulogu da sprije?e povratak fluida.

Nepovratni ventili se ?esto izra?uju i dizajniraju iz sigurnosnih razloga, kakobi se sprije?ilo vra?anje fluida koji prolazi kroz sistem i kako bi seosiguralo da neko ko upravlja operacijskim sistemom zna u kojem smjeru strujete?nosti i plinovi. Koriste se za stvaranje nepropusnosti sistema iusmjeravanja fluida kroz sistem. Sastoje se od dva priklju?ka, jedan za ulazfluida, a drugi za izlaz. Rade automatski, tako da za ve?inu njih nije potrebnaosoba za kontrolu. Prema tome, ve?ina nema nikakvu ru?icu ventila ili vreteno.

Dijele se u dvije osnovne grupe poznate kao „swing” i „lift”. „Swing” sekoristi kada se traži puni protok fluida, dok se „lift” koristi kod zraka i plinovai kada je ventil ?eš?e u pokretu. Najbolje je prilikom održavanja pratitipreporuke proizvo?a?a, pogotovo ukoliko su potrebne popravke ili zamjenedijelova. Kao i ostali ventili, nepovratni ventil podliježe trošenju i habanju,zbog ?ega je potrebna redovna inspekcija njegovih dijelova. Inspekcija bi setrebala obavljati svakih 6 mjeseci (odnosno po preporuci proizvo?a?a), pri ?emuse mora obaviti vizuelna kontrola i ?iš?enje elemenata ventila. Potrebno jeukloniti ostatke i ne?isto?e koje mogu smanjiti kvalitet zatvaranja, zatimo?istiti pogo?ene površine, a ukoliko je potrebno ispiranje, ukloniti ventil izvoda, o?istiti pa ponovno montirati. Prilikom ?iš?enja ventila je obaveznonositi zaštitne rukavice kako bi se zaštitili od potencijalno opasnih ne?isto?ai ostataka.

Zamijeniti istrošene dijelove ukoliko je to potrebno.   Slika 2.Kuglasti nepovratni ventil 2 2.2.1. Nepovratni lift ventil sa nemetalnim diskom Sjedište je zaobljeno kako bi se obezbijedilo boljenalijeganje diska. To je potrebno pošto obi?no mali pritisak ?uva disk usjedištu.

Održavanje se sastoji od zamjene diska, po potrebi brušenja gornjih idonjih vo?ica diska i uklanjanja žlijebova i istrošenih mjesta sjedišta saodgovaraju?im alatom. 2.2.2. Nepovratni swing ventil Vjerovatno najpopularnija i naj?eš?eupotrijebljena izvedba iz skupine nepovratnih ventila. Mogu biti ugra?eni uhorizontalne i vertikalne vodove. Održavanje se sastoji od brušenja diska, kakobi se ponovno dobilo odgovaraju?e nalijeganje.

Disk se pomo?u odvija?a vra?a nasvoje mjesto, a brušenje se vrši pomo?u smjese za brušenje. Ostali dijelovi seu slu?aju prekomjernog trošenja i habanja mogu zamijeniti bez velikih troškova. 2.2.3. Kuglasti nepovratni ventil Kuglasti nepovratni ventil sepreporu?uje za vodove kroz koje struje fluidi visokog viskoziteta i „teški”fluidi, kao što su: lakovi, blatnjava voda ili te?nosti koje sadrže velikukoli?inu ?vrstih materija. Zahtijeva malo održavanja, pošto je brušenjesjedišta olakšano zbog toga što ne postoji potreba za držanjem kugle prilikombrušenja.

Mora se održavati što je mogu?e ve?a sferi?nost kugle, a sjedište  mora biti „savršeno” okruglo. 2.2.

4. Nepovratni ventil zra?nog kompresora Specijalno je dizajniran za ovu upotrebu, koja predstavljanajtežu ulogu za sve vrste nepovratnih ventila zbog toga što se ventil otvori izatvori pri jednom obrtaju kompresora. Disk nepovratnog ventila mora biti odnehr?aju?eg ?elika. Održavanje se sastoji od uklanjanja poklopca i podmazivanjadijelova unutar diska ukoliko nema dovoljno ulja, zamjene dijelova i ponovnogpostavljanja sjedišta.

Ventil je najbolje postaviti što je mogu?e dalje odkompresora, kako bi se smanjili udari na disk, ?ime ?e njegov radni vijek bitiprodužen. 2.3.

Bronzani zaporni ventili Zaporni ventili su cijevnizatvara?i koji se otvaraju podizanjem okrugloga ili pravouglog zapornogtijela/klina iz struje fluida. Spada u jedne od naj?eš?e korištenih ventila,prvenstveno namijenjenih za otvaranje, odnosno zatvaranje protoka fluida(on/off). Njihova funkcija je potpuno zatvaranje ili potpuno otvaranje toka ucijevima. Zapornim ventilima se može upravljati na dva na?ina: ru?no iaktuatorima. Njihova ispravna instalacija zahtijeva primjenu u vodovima gdje senjima ne?e ?esto operirati, tako da traju dugo i ne zahtijevaju specijalnoodržavanje. Me?utim, ako se zapornim ventilom reguliše više od 10 puta dnevno,do?i ?e do brzog trošenja ventila, tako da bi se trebao zamijeniti loptastimventilom. Trošenje ventila se javlja na nizvodnoj površini i klinu, dok jeuzvodna površina u dobrom stanju.

?esto se održavanje zapornog ventila sastojiu tome da se ventil zaokrene za 180°,?ime se vra?a potrebna funkcija ventilu. Ulaz i izlaz iz ventila, odnosnomjesta vezivanja sa cjevovodom mogu predstavljati slabe ta?ke, pogotovo uzimskim mjesecima kada može do?i do smrzavanja. Kako bi se održala sigurna vezasa cjevovodom, preporu?uje se upotreba Teflon trake, pomo?u koje se vršioblaganje navoja na regularnoj bazi ili barem jednom godišnje. Kada se javiotežano otvaranje, odnosno zatvaranje ventila, potrebno je izvršitipodmazivanje vretena odgovaraju?im mazivom (zimi se preporu?uje ?eš?epodmazivanje). Ukoliko se javi problem sa korozijom elemenata ventila,preporu?uje se upotreba ži?ane ?etke ili komadi?a ?eli?ne vune. Preporu?uje senanošenje sloja boje na ventil kako bi se sprije?ilo stvaranje korozije. Slika 3.

Osnovna izvedba zapornog ventila 3 2.3.1. Ventil sa duplim klinom Ventili ovog tipa ne zahtijevaju veliko održavanje. Svakihnekolikog godina se treba rastaviti i o?istiti, pogotovo ukoliko se nalaze uvodovima visokih temperatura.

Može biti ponovno montiran pod pritiskom tako štose otvori ventil do granice vretena.  2.3.2. Bronzani zaporni ventil sa zamjenljivim klinom i sjedištem Ventil se sastoji od nepodižu?egvretena, zamjenljivog sjedišta i klina od niklovih legura. Prilikom popravke bise trebao izdvojiti iz voda. Zaporni ventili ovog tipa se ne mogu popraviti doksu u vodu kao  loptasti ventili.  3.

Gvozdeni ventili  Održavanje loptastih i nepovratnih gvozdenih ventila je uosnovi isto kao i kod bronzanih ventila.Prilikom održavanja zapornih ventila, trebaju se pratitisljede?a uputstva­:Navoji vretena trebaju biti podmazani i zašti?eni odne?isto?a. Kada je ventil duži period otvoren, izložene navoje vretena treba zaštitititankom limenom cijevi. Kako bi se izvršila demontaža ventila, potrebno je odstranitizaptivne vijke. Svaki novi prsten treba biti kompresovan zaptivkom prije negose doda novi prsten.

Ventil može biti demontiran pod pritiskom. Ukolikonizvodni ležajevi postanu istrošeni, a uzvodni su u dobrom stanju, potrebno jeokrenuti strane kako bi ventil obavljao svoju prvobitnu funkciju. Ukoliko jepotrebno zamijeniti prstenove ležaja, potrebno je ukloniti ventil iz voda i pripremiticijev odgovaraju?e veli?ine sa ?etvrtastim urezima kako bi nalegle u spoj saprstenovima. Nakon toga potrebno je polako udariti ?eki?em kako bi se prstenlakše odvojio. Potrebno je o?istiti sve navoje i površinu sjedišta sa ži?anom?etkom prije ugradnje novih prstenova.

Novi disk bi po pravilu trebalo ugraditisa novim prstenovima. Na kraju bi trebalo stegnuti vijke po unakrsnom obrascu. 4. ?eli?ni ventili ?eli?ni ventili se koriste uvodovima pod visokim pritiskom, vodovima sa parom visoke temperature itd.

Održavanje ?eli?nih ventila se sastoji od periodi?nih provjera zategnutostisjedišta, periodi?nog podmazivanja i testiranja, te zamjene dijelova popotrebi. Popravak ?eli?nih ventila je mnogo teži u odnosu na druge ventile zbogvisoke tvrdo?e materijala, zavarenih prstenova sjedišta, ve?e veli?ine i težinete upotrebe zavarenih spojeva cijevi. Loptasti i zaporni ventili se morajuukloniti iz voda pri ?emu bi se za obnovu sjedišta trebali koristiti mašinskialati ili se može koristiti specijalni alat za obnovu sjedišta u vodu. Ventilisa zavarenim prstenovima se obavezno moraju ukloniti iz voda kako bi sepristupilo zamjeni prstenova.5. Kuglasti ventil Kuglasti ventil je vrsta?etvrt-okretnog ventila, koji koristi šuplje, perforirane i zakretne kugle zakontrolu protoka kroz ventil.

Ventil je otvoren kada je rupa na kugli u linijisa protokom, a zatvoren kada je zakrenuta za 90° pomo?u ru?ice ventila. Kuglasti ventili suizdržljivi, rade dobro nakon mnogo ciklusa i pouzdani su, zatvaranje je sigurno?ak i nakon dugog razdoblja nekorištenja. Ve?ina kuglastih ventila je ru?noupravljana, ali mogu biti dizajnirani i za automatsku regulaciju.

Kuglastiventil je kompaktniji, sa ve?om brzinom odziva i omogu?ava lakše održavanje uodnosu na komercijalne zaporne i loptaste ventile. Što se ti?e održavanjakuglastih ventila, njihova prednost je što imaju robusnu konstrukciju i dugivijek trajanja, nisku cijenu održavanja. Omogu?en je pregled i popravaksjedišta i brtvi bez skidanja tijela ventila iz voda. Ukoliko se pokaže da jedošlo do curenja iz ventila, sjedište i kugla se mogu jednostavno zamijeniti.Ne zahtijeva podmazivanje. Nedostatak kuglastih ventila sa gledišta održavanjaje što se teško ?iste, što može dovesti do ?estih za?epljenja.         Slika 4.

Kuglasti ventil 4 5.1. Primjer održavanja kuglastih ventila iz serija M1 i M2 Iako za kuglaste ventile izserije M nije potrebno redovno održavanje, preporu?uje se redovna provjerastegnutosti brtve brtvenice. Zbog pritiska, brtva V-prstena se ne mora redovnostezati jer ?e svako pove?anje pritiska tako?er pove?ati i nepropusnost.

Kompresija brtvenice osigurava dovoljnu nepropusnost u brtvi. Ukoliko sestezanjem matica ne zaustavi curenje, potrebno je zamijeniti brtvu.Do zaglavljivanja ili zako?enjaventila može do?i kada fluid za?epi sjedište i kuglu. Kugla i sjedište se moguo?istiti bez demontiranja ventila iz cjevovoda tako da se kugla okrene udjelimi?no otvoreni položaj i provede ispiranje cijevi. Ukoliko to ne pomogne,potrebno je izvršiti demontažu ventila iz voda. Osnovni uslov za demontažu jeda cjevovod bude prazan i bez pritiska te da u cjevovod ne pristiže nikakavfluid. Nakon izvršene demontaže potrebno je obaviti ?iš?enje demontiranihdijelova te pregled svih zna?ajnijih dijelova ventila.

Preporu?uje se zamjenasvih mekih dijelova ventila pri demontaži. Po potrebi se preporu?uje i zamjenaostalih dijelova. Nakon izvršene demontaže i provjere te zamjene dijelova,potrebno je ponovno montirati ventil u cjevovod pri ?emu je potrebno obavitimontažu s jednakom preciznoš?u i pozorom kao i pri njegovoj demontaži. Nakonuspješne montaže, potrebno je ispitati ventil prije puštanja u rad. To seobi?no obavlja sa poluotvorenim ventilom.

6. Leptir ventil Leptir ventili se mogu koristitiza izolaciju i regulaciju protoka. Mehanizam za zatvaranje ima oblik diska.Zatvaranje je sli?no kao kod kuglastog ventila, što omogu?uje relativno brzozatvaranje.

Disk je smješten u centru cijevi, kroz disk prolazi osovina, kojaje povezana sa aktuatorom na vanjskoj strani ventila. Okretanjem aktuatoraokre?e se disk, paralelno ili okomito na smjer protoka. Za razliku od kuglastihventila, disk je uvijek uronjen u medij, dakle, fluid uvijek uzrokuje padpritiska, bez obzira na položaj ventila. Održavanje leptir ventila jepoprili?no jednostavno. Nema potrebe za podmazivanjem.

Disk i osovina se mogubez problema zamijeniti. Pošto je cijena leptir ventila relativno niska, ?estoje prihvatljivije kupiti novi umjesto zamjene nekih karakteristi?nih dijelova.Prilikom održavanja treba obratiti pažnju na ispravno brtvljenje diska, tako dasu ?este provjere brtvi. Ukoliko do?e do prekomjerne potrošnje brtvi, mora sepristupiti njihovoj zamjeni. Slika 5.Leptir ventil 57. Sigurnosni ventil Ispravno održavanje sigurnosnihventila je od velike važnosti zbog njihove funkcije, ne samo da sprije?eprevelike pritiske, ve? i katastrofalne nesre?e.

Sigurnosni ventil osigurava dane do?e do prekora?enja pritiska u dovodnom vodu. Ako pritisak poraste iznadnamještene vrijednosti, dovod se spaja sa odzra?nim odvodom sve dok pritisak nepadne ispod namještene vrijednosti. Vo?enje evidencije o tome šta treba bitiura?eno je od velike pomo?i. To nam omogu?ava da zapišemo sve korake kojitrebaju biti u?injeni prilikom održavanja, ?ime ?e se sprije?iti mogu?e greškeprilikom održavanja. Od velike važnosti je odrediti vrijeme potrebno zaprovjeru ventila. Prosje?no vrijeme za sigurnosni ventil je 1 – 2 putagodišnje. Na frekvenciju održavanja u velikoj mjeri utje?u uslovi u kojima je ventilmontiran i kvalitet materijala ventila. Potrebno je izvršiti periodi?novizuelno provjeravanje ventila, pri ?emu se treba obratiti pažnja nadeformacije, curenje i neobi?an zvuk koji se može javiti.

Takva upozorenja nampomažu u odluci da li je potrebno popraviti ventil. Slika 6.Sigurnosni ventil 6 8. Nabavka rezervnih dijelova Kada je god potrebna ipreporu?ena nabavka rezervnih ili izmjena dijelova, prvi problem koji se javljaje identifikacija dijela, a drugi problem je odrediti tip ventila. Prilikomidentifikacije dobro je odrediti ta?an naziv željenog dijela, zbog toga ve?inakataloga za ventile imaju ilustraciju sa nazivima dijelova. Ve?ina katalogatako?er prikazuje dijelove ventila zasebno, što u velikoj mjeri olakšava identifikacijudijela. Ve?ina modernih ventila na sebi imaju oznake koje olakšavajuidentifikaciju proizvo?a?a.

Ukoliko je ventil prekriven slojem izolacijepotrebno je istu odstraniti kako bismo imali pristup oznakama na tijeluventila. Oznaka se naj?eš?e sastoji od oznake proizvo?a?a, veli?ine, pritiskapare i ostalih vrijednosti. Preporu?uje se dodavanje ovih informacija narudžbi,koja bi trebala dodatno odrediti materijal ventila od kojeg je ventilnapravljen, vrstu ventila itd.9. Zaklju?ak Primjena ventila je raznovrsna.

Sa ventilima se susre?emo kako u svakodnevnom životu, tako i u industriji,energetici i mnogim drugim oblastima. Ventili regulišu mnogobrojne procese tebez njih rad mnogih ure?aja ne bi bio mogu?. Zbog toga je od velike važnostiodržavati ventile ispravnim, kako sa ekonomskog, tako i sa sigurnosnoggledišta. Prva faza procesa održavanja ventila zapo?inje ve? pri nabavci. Odvelike važnosti je odabrati odgovaraju?i ventil za odgovaraju?e radne uslove.

Druga  faza predstavlja ispravnu ugradnjuventila, da bi zatim uslijedila tre?a faza, odnosno održavanje ventila u fazieksploatacije do kraja njegovog radnog vijeka. Održavanje ventila se grubo možepodijeliti na preventivno i korektivno održavanje.Pod preventivnim održavanjemventila podrazumijevamo:-       Podmazivanje onih ventila kojima je onopotrebno,-       Redovno ?iš?enje ventila,-       Stezanje brtve,-       Vizuelni pregledi itd.Pod korektivnim održavanjemventila podrazumijevamo:-       Demontažu ventila,-       Brušenje diska/klina/kugle i sjedišta,-       Zamjenu istrošenih dijelova itd.Iako se održavanje ventilasastoji od nešto manjeg broja operacija u odnosu na održavanje nekih drugihelemenata, njihovo održavanje u velikom broju slu?ajeva ne možemo smatratijednostavnim.

Ukoliko se radi neki ve?i poduhvat na ventilu, to ?e naj?eš?ezahtijevati i njegovo uklananje iz voda, što sami proces održavanja u velikojmjeri usložnjava. Za uklanjanje iz cjevovoda, njihovu demontažu i ponovnuugradnju, posebno ventila velikih gabarita, potrebno je izdvojiti mnogovremena, posebno ako se radi o nepristupa?nim cjevovodima, što je ?esto slu?aj.Zbog toga je potrebno imati stru?njaka koji ?e detaljno isplanirati potrebnovrijeme za obavljanje ovih operacija, kako bi se troškovi i gubici što višesmanjili. Zbog važnosti u energetskim sistemima mora se posvetiti posebnapažnja njihovoj ispravnosti.

Jedan neispravan ventil može prouzrokovatihavariju cijelog sistema, a samim tim može dovesti u opasnost i ljudske živote.Zbog toga se mora obratiti posebna pažnja na ispravnosti sigurnosnih ventila.Zbog sve ve?ih potreba za kvalitetnim ventilima, njihovo tržište se pove?alotako da danas postoji veliki broj proizvo?a?a koji uz svoje ventile nude iusluge njihovog održavanja. Me?utim, u velikom broju slu?ajeva to nijeekonomski isplativo, pogotovo što je nekada mnogo ekonomski prihvatljivijavarijanta kupovina novog ventila od održavanja prvobitnog. Vrsta ventila,njegovo podru?je primjene i njegova cijena odre?uju i nivo održavanja koji ?ese primijeniti.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out