Ce de la Direc?ia Taxe ?i Impozite,

Ce este documenta?ia cadastral?Documenta?ia cadastral? este întocmit? de c?tre o persoan? fizic? sau juridic?, autorizat? de c?tre ANCPI – Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?.Cadastrul efectueaz? identificarea, descrierea, m?surarea ?i înregistrarea terenurilor, caselor ?i apartamentelor în documenta?ia cadastral? ?i reproducerea acestora în planuri cadastrale. Acte necesare Pentru executarea documenta?iei cadastrale, proprietarul trebuie s? depun? la sediul OCPI de care apar?ine, urm?toarele:acte de proprietate în copie legalizat? – act de vânzare-cump?rare; certificat de mo?tenitor (în cazul în care imobilul a fost mo?tenit) etc.;acte de identitate proprietar – copie C.

I/B.I;certificat fiscal – ob?inut de la Direc?ia Taxe ?i Impozite, necesar pentru a eviden?ia faptul c? toate taxele ?i impozitele sunt pl?tite la zi;cerere tip – completat? ?i semnat? de c?tre proprietar;declara?ie cu privire la limitele propriet??ii;cerere de înregistrare în Cartea Funciar? – furnizat? de c?tre expert.Ce con?ine documenta?ia cadastral?Documenta?ia cadastral?, pentru terenuri cu sau f?r? costruc?ii, con?ine urm?toarele:planul de amplasament ?i delimitarea imobilului – acesta este realizat la scar? 1:500, 1:1000 sau 1:2000;cerere tip – ce va fi semnat? de c?tre proprietar;planul de încadrare în zon?;memoriu tehnic;copie act proprietate;copie act identitate proprietar;fi?a bunului imobil;coordonatele zonei în care se afl? imobilul;declara?ie cu privire la identificarea limitelor imobilului;Dup? încheierea lucr?rii de cadastru, beneficiarul va primi încheierea de intabulare înscris în Cartea Funciar?, extrasul de Carte Funciar? de Informare ?i planul de amplasament al imobilului.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cât cost? documenta?ia cadastral?Costurile necesare pentru realizarea cadastrului variaz? în func?ie de jude? ?i se împart în: onorariul firmei ce se ocup? de cadastru ?i taxa perceput? de c?tre OCPI. Onorariul firmei de cadastru variaz? în func?ie de jude?ul în care v? afla?i, acestea putând începe de la aproximativ 200 – 400 lei pentru un teren intravilan f?r? construc?ie. De exemplu, în jude?ul Ilfov, taxa perceput? de c?tre firma de cadastru poate începe de la aproximativ 900 – 1000 lei pentru teren intravilan f?r? construc?ie ?i +1000 lei pentru teren intravilan cu construc?ie.În ceea ce prive?te Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?, taxa perceput? în regim normal este de 120 lei. Ob?inerea documenta?iei cadastrale poate dura minimum 15 zile, iar beneficiarii care doresc s? execute documenta?ia cadastral? în regim de urgen?? vor avea de pl?tit de 4 ori mai mult fa?? de regimul normal.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out