Iycee Charles de Gaulle Summary ACADEMIA echilibrului. [1][1] Teoria sistemelor generale se

ACADEMIA echilibrului. [1][1] Teoria sistemelor generale se

ACADEMIA FOR?ELOR TERESTRE NICOLAE B?LCESCU

Departamentul Discipline Tehnice

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 

 

 

 

Disciplina: MANAGEMENTUL 
SISTEMELOR  TEHNICE

 

 

 

 

 

PROIECT  DE 
CURS

 

 

 

 

 

 

AUTOR:

                                                                                      Slt. Bobric Daniel

 

 

 

–        
SIBIU 2018 –

ACADEMIA FOR?ELOR TERESTRE NICOLAE B?LCESCU

Departamentul Discipline
Tehnice

 

 

 

 

 

Disciplina: MANAGEMENTUL 
SISTEMELOR  TEHNICE

 

 

 

 

 

 

PROIECT  DE  CURS

 

 

 

TEMA:

 

Pentru sistemul tehnic sta?ia radio
Harris 5800V MP,

detalia?i urm?toarele:

·      limitele sistemului într-o situa?ie operativ? aleas?;

·      realiza?i diagrama func?ional? pe dou? nivele;

·      evalua?i ?i comenta?i riscurile de ie?ire din plaja valorilor nominale
pentru trei leg?turi func?ionale.

 

 

 

 

AUTOR:

                             Slt. Bobric Daniel

 

 

 

 

– Sibiu, 2018 –

 

prin prezenta, certific c? lucrarea cu
titlul: „Sta?ia radio Harris 5800V MP”,

care con?ine ……….(nr.) cuvinte nu este un
plagiat

?i nu este copiat?.

                                                               “Semn?tura”-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea teoretic?

 

Definirea obiectului de studiu

 

               Teoria
sistemelor este studiul interdisciplinar al sistemelor. Un sistem este o
conglomerare coeziv? de p?r?i interdependente ?i interdependente care sunt fie
naturale, fie create de om. Fiecare sistem este delimitat de grani?ele sale
spa?iale ?i temporale, înconjurat ?i influen?at de mediul s?u, descris de
structura, scopul sau natura sa ?i exprimat în modul de utilizare al acestuia.
În ceea ce prive?te efectele sale, un sistem poate fi mai mult decât suma
p?r?ilor sale dac? exprim? sinergie sau comportament emergent. Schimbarea unei
p?r?i a sistemului afecteaz? de obicei alte p?r?i ?i întregul sistem, cu modele
de comportament previzibile. Pentru sistemele care se autoînva?? ?i se autoadapteaz?,
cre?terea ?i adaptarea pozitiv? depind de cât de bine este ajustat sistemul cu
mediul s?u. Unele sisteme func?ioneaz? în principal pentru a sprijini alte
sisteme ajutând la între?inerea celuilalt sistem pentru a preveni e?ecul.
Scopul teoriei sistemelor este descoperirea sistematic? a dinamicii,
constrângerilor, condi?iilor ?i principiilor elucidante (scop, m?sur?, metode,
instrumente etc.) care pot fi discutate ?i aplicate sistemelor la fiecare nivel
de cuib?rit ?i în fiecare domeniu pentru atingerea optimizarea echilibrului.
11

               Teoria
sistemelor generale se refer? la concepte ?i principii aplicabile în general,
spre deosebire de concepte ?i principii aplicabile unui domeniu al cunoa?terii.
Se disting sistemele dinamice sau active de sistemele statice sau pasive. Sistemele
active sunt structuri de activitate sau componente care interac?ioneaz? în
comportamente ?i procese. Sistemele pasive sunt structuri ?i componente care
sunt procesate. De exemplu. un program este pasiv când este un fi?ier de disc
?i este activ când ruleaz? în memorie. 22 Domeniul este legat de
gândirea sistemelor ?i ingineria sistemelor.

               Un sistem din acest cadru de referin?? poate con?ine grupuri de activit??i care interac?ioneaz? în mod regulat sau interrela?ioneaz?. De exemplu, notând influen?a în psihologia organiza?ional? ca domeniu evoluat de la “o psihologie industrial? orientat? individual c?tre un sistem ?i o psihologie organiza?ional? orientat? spre dezvoltare”, unii teoreticieni recunosc c? organiza?iile au sisteme sociale complexe; separarea p?r?ilor de ansamblul lor reduce eficacitatea general? a organiza?iilor. Aceast? diferen??, de la modelele conven?ionale care se axeaz? pe indivizi, structuri, departamente ?i unit??i, se separ? par?ial de întreg, în loc s? recunoasc? interdependen?a dintre grupurile de indivizi, structuri ?i procese care permit unei organiza?ii s? func?ioneze. Laszlo 103 explic? faptul c? noua viziune asupra sistemelor de complexitate organizat? a fost “cu un pas dincolo de concep?ia Newtonian? a simplit??ii organizate”, care a redus p?r?ile din întreg sau a în?eles întregul f?r? leg?tur? cu p?r?ile.                Rela?ia dintre organiza?ii ?i mediile lor poate fi v?zut? ca sursa principal? de complexitate ?i interdependen??. În cele mai multe cazuri, întregul are propriet??i care nu pot fi cunoscute din analiza elementelor constitutive izolate. Béla H. Bánáthy, care a sus?inut – împreun? cu fondatorii societ??ii sistemelor – c? “beneficiul omenirii” este scopul ?tiin?ei, a f?cut contribu?ii semnificative ?i profunde în domeniul teoriei sistemelor.                Accentul pus pe teoria sistemelor se schimb? de la p?r?i la organizarea de p?r?i, recunoscând interac?iunile p?r?ilor ca procese nu statice ?i constante, dar dinamice. Unii au pus la îndoial? sistemele conven?ionale închise cu dezvoltarea unor perspective de sisteme deschise. Schimbarea provine de la principiile ?i cuno?tin?ele autoritare absolute ?i universale la cunoa?terea relativ? ?i general?, conceptual? ?i perceptiv? ?i r?mâne în continuare în tradi?ia teoreticienilor care încearc? s? ofere mijloace pentru organizarea vie?ii umane. Cu alte cuvinte, teoreticienii au regândit istoria ideilor precedente; ei nu i-au pierdut. Mecanismul de gândire a fost criticat în mod special, în special metafora mecanistic? a vârstei industriale pentru mintea interpret?rilor mecanicii newtoniene de c?tre filozofii iluminismului ?i psihologii ulteriori care au pus bazele teoriei ?i managementului organiza?ional modern pân? la sfâr?itul secolului al XIX-lea 174 Sistem – defini?ia conceptului                Un sistem este un grup de elemente interac?ionate sau interdependente, care formeaz? un întreg întreg 15. Fiecare sistem este delimitat de limitele sale spa?iale ?i temporale, înconjurat ?i influen?at de mediul s?u, descris de structura ?i scopul s?u ?i exprimat în func?ionarea sa.               Exist? mai multe concepte ce au leg?tur? cu no?iunea de sistem: ·         Mediu: teoria sistemelor prive?te lumea ca un sistem complex de p?r?i interconectate. O persoana poate vizualiza un sistem prin definirea limitei sale; aceasta înseamn? alegerea entit??ilor care sunt în interiorul sistemului ?i care se afl? în afara mediului. Se pot face reprezent?ri simplificate (modele) ale sistemului pentru a în?elege ?i a anticipa sau a influen?a comportamentul s?u viitor. Aceste modele pot defini structura ?i comportamentul sistemului.·         Sisteme naturale ?i umane: exist? sisteme naturale ?i create de om (proiectate). Este posibil ca sistemele naturale s? nu aib? un obiectiv aparent, dar comportamentul lor poate fi interpretat ca fiind inten?ionat de c?tre un observator. Sistemele fabricate de om sunt realizate pentru a satisface o necesitate identificat? ?i declarat? cu scopuri care se realizeaz? prin livrarea rezultatelor dorite. Componentele lor trebuie s? fie legate; ele trebuie “proiectate s? func?ioneze ca o entitate coerent?” – altfel ar fi dou? sau mai multe sisteme distincte.·         Cadrul teoretic: cele mai multe sisteme sunt sisteme deschise, ce schimb? materia ?i energia cu împrejurimile sale; ca o ma?in?, un aparat de cafea sau un computer. Un sistem închis schimb? energia, dar nu conteaz?, cu mediul s?u; cum ar fi P?mântul sau Biosfera. Un sistem izolat nu schimb? nici materia, nici energia cu mediul s?u. Un exemplu teoretic al unui astfel de sistem este Universul.·         Procesul de transformare: un sistem deschis poate fi privit ca un proces de transformare limitat, adic? o cutie neagr? care este un proces sau o colec?ie de procese care transform? intr?rile în ie?iri. Intr?rile sunt consumate; ie?irile sunt produse. Conceptul de intrare ?i ie?ire aici este foarte larg. De exemplu, o ie?ire a unei nave de pasageri este mi?carea persoanelor de la plecare spre destina?ie.·         Model de sistem: un sistem cuprinde mai multe puncte de vedere. Sistemele create de om pot avea concep?ii, analiz?, proiectare, implementare, structur?, comportament, date de intrare ?i date de ie?ire. Un model de sistem este necesar pentru a descrie ?i a reprezenta toate aceste puncte de vedere.·         Arhitectura sistemelor: o arhitectur? a sistemelor, utilizând un singur model integrat pentru descrierea vizualiz?rilor multiple, este un fel de model de sistem.  

Analiza unui sistem

 

               Dic?ionarul Merriam-Webster define?te analiza sistemului drept “procesul de studiere a unei proceduri sau a unei afaceri pentru a-?i identifica scopurile ?i scopurile ?i a crea sisteme ?i proceduri care s? le realizeze într-un mod eficient”. Un alt punct de vedere consider? analiza sistemului ca o tehnic? de rezolvare a problemelor care descompune un sistem în piesele sale componente, în scopul studierii a cât de bine func?ioneaz? ?i interac?ioneaz? aceste componente pentru a-?i atinge scopul.               Domeniul analizei sistemului este strâns legat de analiza cerin?elor sau de cercetarea opera?iunilor. Este, de asemenea, o “anchet? formal? explicit?, efectuat? pentru a ajuta un factor de decizie s? identifice o cale mai bun? de ac?iune ?i s? ia o decizie mai bun? decât ar fi putut s? o fac? altfel” 26.               Termenii de analiz? ?i sintez? provin din limba greac?, adic? “a se desprinde” ?i “a pune împreun?”. Ace?ti termeni sunt folosi?i în multe discipline ?tiin?ifice, de la matematic? ?i logic? la economie ?i psihologie, pentru a desemna proceduri de investiga?ie similare. Analiza este definit? ca “procedura prin care descompunem un întreg intelectual sau substan?ial în p?r?i”, în timp ce sinteza înseamn? “procedura prin care combin?m elemente sau componente separate pentru a forma un întreg coerent”. 37 Cercet?torii analizei de sistem aplic? metodologia sistemelor implicate, formând o imagine global?.               Analiza sistemului este folosit? în toate domeniile în care se dezvolt? anumite lucru sau procese. Analiza poate fi, de asemenea, o serie de componente care realizeaz? împreun? func?ii organice, cum ar fi ingineria sistemelor. Ingineria sistemelor este un domeniu interdisciplinar de inginerie care se concentreaz? asupra modului în care proiectele inginere?ti complexe ar trebui proiectate ?i gestionate.               Evident, exist? multe tipuri de sisteme care pot fi analizate atât cantitativ, cât ?i calitativ. Pentru modelele sociologice influen?ate de teoria sistemelor, unde Kenneth D. Bailey 108 define?te sistemele în termeni de sisteme conceptuale, concrete ?i abstracte, izolate, închise sau deschise. Walter F. Buckley 119 a definit sisteme în sociologie în termeni de modele mecanice, organice ?i de proces. Bela H. Banathie 1210 a avertizat c? pentru orice analiz? asupra unui sistem care în?elege acest tip este crucial? ?i definit? ca fiind “natural?” ?i “conceput?”, de exemplu sisteme artificiale.Elementele definitorii ale unui sistem                Un sistem poate fi definit totodat? ca fiind o sum? a elementelor sale constitutive, vorbind aici despre mediu, arhitecturi, func?ii, limite, cerin?e, interfe?e ?i constrângeri.                În ?tiin?? ?i inginerie, un sistem este parte a universului care este studiat, în timp ce mediul este restul universului care se afl? în afara limitelor sistemului. Este, de asemenea, cunoscut ca împrejurimi sau vecin?t??i, ?i în termodinamic?, ca rezervor. În func?ie de tipul de sistem, acesta poate interac?iona cu mediul prin schimburi de mas?, energie (inclusiv c?ldur?), impuls liniar, moment unghiular, sarcin? electric? sau alte propriet??i conservate. În unele discipline, cum ar fi teoria informa?iilor, pot fi schimbate ?i informa?ii. Mediul este ignorat în analiza sistemului, cu excep?ia acestor interac?iuni.11               O arhitectur? a sistemului este modelul conceptual care define?te structura, comportamentul ?i mai multe puncte de vedere ale unui sistem. 112 O descriere a arhitecturii este o descriere ?i reprezentare formal? a unui sistem, organizat? într-un mod care sus?ine ra?ionamentul asupra structurilor ?i comportamentelor sistemului. O arhitectur? a sistemului poate cuprinde componente ale sistemului, sistemele extinse dezvoltate, care vor lucra împreun? pentru a implementa sistemul global.

               Arhitectura sistemului transmite
con?inutul informa?ional al elementelor care cuprind un sistem, rela?iile
dintre aceste elemente ?i regulile care guverneaz? aceste rela?ii. Componentele
arhitecturale ?i setul de rela?ii dintre aceste componente, pe care o descriere
a arhitecturii poate consta în hardware, software, documenta?ie, facilit??i,
proceduri manuale sau roluri jucate de organiza?ii sau persoane.

               Indiferent de tipul de sistem luat în considerare, se consider? a fi 9 principii fundamentale, care pot fi considerate ca fiind limit?ri ale acestuia13:

·        
obiectele realit??ii sunt modelate ca sisteme (spre
exemplu,  o cutie care îndepline?te o
func?ie ?i este definit? prin perimetrul s?u, intr?ri, ie?iri ?i o stare
intern?).
Ex: un telefon mobil este un
sistem care ia ca intr?ri o voce ?i ap?s?ri de taste ?i ia drept ie?iri voci ?i
afi?ajul. Mai mult decât atât, poate fi pornit, oprit sau în a?teptare. În
general, telefonul permite efectuarea de apeluri telefonice (printre alte
func?ii).

·        
un sistem poate fi împ?r?it într-un set de subsisteme
mai mici, care este mai mic decât întregul sistem.

Ex: un telefon mobil este de fapt un ecran, o
tastatur?, un corp, un microfon, un difuzor ?i electronicele din el. Dar
telefonul este integrarea tuturor acestor elemente ?i nu poate fi în?eles
complet diferit de acest set de elemente.

·        
un sistem trebuie s? fie luat în considerare în
interac?iune cu alte sisteme, adic? mediul înconjur?tor.

Ex: un telefon mobil este în interac?iune cu
utilizatorii, relee (pentru transmiterea semnalului), reparatori (atunci când
sunt sparte), sol (când se încadreaz?) etc. Toate aceste sisteme constituie
mediul s?u ?i sunt luate în considerare în timpul proiect?rii.

·        
un sistem trebuie s? fie luat în considerare ?i
analizat pe parcursul întregului s?u ciclu de via??.

Ex: un telefon mobil va fi proiectat, testat, aprobat,
fabricat, distribuit, comercializat, utilizat, reparat ?i în cele din urm?
reciclat. To?i ace?ti pa?i sunt importan?i (?i nu numai în momentul în care telefonul
este utilizat).

·        
un sistem poate fi conectat la altul printr-o
interfa??, care va modela propriet??ile link-ului.

Ex: atunci când telefon?m, urechea noastr? este în
contact direct cu telefonul ?i, prin urmare, exist? o leg?tur? între cele dou?
sisteme (urechea ?i telefonul). Cu toate acestea, exist? o interfa?? ascuns?:
aerul. Propriet??ile aerului pot influen?a leg?tura dintre ureche ?i telefon
(zgomot).

·        
un sistem poate fi luat în considerare la diferite
niveluri de abstractizare, permi?ând s? se ia în considerare numai
propriet??ile ?i comportamentele relevante.

Ex: telefonul poate fi considerat ca fiind un
dispozitiv utilizat pentru a face apeluri telefonice (?i alte func?ii ale
telefoanelor moderne), un set de componente de materiale ?i electronice
fabricate împreun? sau un set imens de atomi. Toate aceste viziuni sunt
realiste, dar ele sunt doar la nivele diferite de abstractizare, a c?ror
relevan?? depinde de context.

·        
un sistem poate fi vizualizat în func?ie de mai multe
straturi (de obicei trei: sensul, func?iile ?i compozi?ia acestuia).

·        
Ex: un telefon este un obiect al c?rui sens este de a
realiza mai multe misiuni pentru mediul s?u: efectuarea de apeluri telefonice,
fiind un obiect la mod?, oferirea diverselor tr?s?turi ale asisten?ilor
personali digitali etc. Dar este, de asemenea, un set de func?ii organizate
pentru a îndeplini aceste misiuni (afi?area pe ecran, transmiterea semnalului,
furnizarea sursei de alimentare, c?utarea intr?rilor utilizatorilor, realizarea
zgomotului, dac? este necesar etc.). ?i, în final, toate aceste func?ii sunt
implementate prin componente fizice organizate pentru a îndeplini aceste
func?ii.

·        
un sistem poate fi descris prin modele interdependente
cu semantic? dat? (propriet??i, structur?, st?ri, comportamente, date etc.).

Ex: din punct de vedere al propriet??ilor, telefonul
este un dispozitiv care trebuie s? îndeplineasc? cerin?e precum “un
telefon trebuie s? reziste la c?deri de la o în?l?ime de un metru”. Dar,
de asemenea, un telefon î?i va schimba starea: atunci când un telefon este
oprit ?i butonul de alimentare este ap?sat, telefonul va porni. Dinamica
func?iilor telefonului este, de asemenea, relevant?: atunci când primi?i un
apel, ecranul va afi?a numele ?i difuzorul va suna, dar dac? utilizatorul nu
apas? niciun buton, telefonul se va opri dup? 30 de secunde.

·        
un sistem
poate fi descris prin puncte de vedere diferite fa?? de diver?i actori
interesa?i de sistem.

Ex: reclame, designeri, ingineri (responsabili
cu software-ul, electronica, acustica, materiale, etc) utilizatori, reparatory.
To?i ace?ti oameni vor avea viziuni diferite ale telefonului. Când designerul
va vedea telefonul ca un obiect u?or de utilizat, centrat pe utilizator,
inginerul o va vedea ca pe un dispozitiv tehnologic care trebuie s? fie
eficient ?i robust. O reclama poate s? o vad? mai degrab? ca produs care
trebuie s? r?spund? nevoilor clien?ilor ?i tendin?elor pie?ei care urmeaz? s?
fie vândute. Toate aceste viziuni sunt importante ?i definesc sistemul în
moduri multiple ?i complementare.

·          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scrigroup.com/diverse/STATIA-RADIO-PORTABILA-RFVMP-M82118.php

1  Beven,
K. (2006). A manifesto for the equifinality thesis. Journal of hydrology,
320(1), 18-36.

2 Paolo Rocchi (2000). Technology
+ Culture. IOS
Press. ISBN 978-1-58603-035-3.

3 http://www.isss.org/laszlofw.htm

4 http://web.mit.edu/sysdyn/sd-intro/

5 “Definition
of system”. Merriam-Webster.
Springfield, MA, USA. Retrieved 2016-10-09.

6 https://web.archive.org/web/20070822025602/http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/SYSTEM_ANALY.html

7 Ritchey, T., Analysis and
Synthesis, Stockolm, Thesis Publishers, 1991, pp. 21-41.

8 Kenneth D. Bailey (1994). Sociology and the New Systems
Theory: Toward a Theoretical Synthesis. New York: State of New York Press.

9 Walter F. Buckley (1967). Sociology
and Modern Systems Theory, New Jersey: Englewood Cliffs.

10 Bela H.
Banathy (1997). “A Taste of Systemics”,
ISSS The Primer Project.

 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Environment_(systems)

12 Hannu Jaakkola and Bernhard Thalheim. (2011)
“Architecture-driven modelling methodologies.” In: Proceedings
of the 2011 conference on Information Modelling and Knowledge Bases XXII.
Anneli Heimbürger et al. (eds). IOS Press. p. 98

13 https://www.lix.polytechnique.fr/~golden/systems_architecture.html