ACADEMIA echilibrului. [1][1] Teoria sistemelor generale se

ACADEMIA FOR?ELOR TERESTRE NICOLAE B?LCESCUDepartamentul Discipline Tehnice      Disciplina: MANAGEMENTUL SISTEMELOR  TEHNICE     PROIECT  DE CURS      AUTOR:                                                                                      Slt. Bobric Daniel    –        SIBIU 2018 -ACADEMIA FOR?ELOR TERESTRE NICOLAE B?LCESCUDepartamentul DisciplineTehnice     Disciplina: MANAGEMENTUL SISTEMELOR  TEHNICE      PROIECT  DE  CURS   TEMA: Pentru sistemul tehnic sta?ia radioHarris 5800V MP,detalia?i urm?toarele:·      limitele sistemului într-o situa?ie operativ? aleas?;·      realiza?i diagrama func?ional? pe dou? nivele;·      evalua?i ?i comenta?i riscurile de ie?ire din plaja valorilor nominalepentru trei leg?turi func?ionale.    AUTOR:                             Slt.

Bobric Daniel     – Sibiu, 2018 – prin prezenta, certific c? lucrarea cutitlul: „Sta?ia radio Harris 5800V MP”,care con?ine ….

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

……

(nr.) cuvinte nu este unplagiat?i nu este copiat?.                                                               “Semn?tura”-                    CUPRINS                                     Introducere                                       Partea teoretic? Definirea obiectului de studiu                Teoriasistemelor este studiul interdisciplinar al sistemelor. Un sistem este oconglomerare coeziv? de p?r?i interdependente ?i interdependente care sunt fienaturale, fie create de om. Fiecare sistem este delimitat de grani?ele salespa?iale ?i temporale, înconjurat ?i influen?at de mediul s?u, descris destructura, scopul sau natura sa ?i exprimat în modul de utilizare al acestuia.În ceea ce prive?te efectele sale, un sistem poate fi mai mult decât sumap?r?ilor sale dac? exprim? sinergie sau comportament emergent.

Schimbarea uneip?r?i a sistemului afecteaz? de obicei alte p?r?i ?i întregul sistem, cu modelede comportament previzibile. Pentru sistemele care se autoînva?? ?i se autoadapteaz?,cre?terea ?i adaptarea pozitiv? depind de cât de bine este ajustat sistemul cumediul s?u. Unele sisteme func?ioneaz? în principal pentru a sprijini altesisteme ajutând la între?inerea celuilalt sistem pentru a preveni e?ecul.Scopul teoriei sistemelor este descoperirea sistematic? a dinamicii,constrângerilor, condi?iilor ?i principiilor elucidante (scop, m?sur?, metode,instrumente etc.

) care pot fi discutate ?i aplicate sistemelor la fiecare nivelde cuib?rit ?i în fiecare domeniu pentru atingerea optimizarea echilibrului.11               Teoriasistemelor generale se refer? la concepte ?i principii aplicabile în general,spre deosebire de concepte ?i principii aplicabile unui domeniu al cunoa?terii.Se disting sistemele dinamice sau active de sistemele statice sau pasive. Sistemeleactive sunt structuri de activitate sau componente care interac?ioneaz? încomportamente ?i procese. Sistemele pasive sunt structuri ?i componente caresunt procesate. De exemplu.

un program este pasiv când este un fi?ier de disc?i este activ când ruleaz? în memorie. 22 Domeniul este legat degândirea sistemelor ?i ingineria sistemelor.               Un sistem din acest cadru de referin?? poate con?ine grupuri de activit??i care interac?ioneaz? în mod regulat sau interrela?ioneaz?. De exemplu, notând influen?a în psihologia organiza?ional? ca domeniu evoluat de la “o psihologie industrial? orientat? individual c?tre un sistem ?i o psihologie organiza?ional? orientat? spre dezvoltare”, unii teoreticieni recunosc c? organiza?iile au sisteme sociale complexe; separarea p?r?ilor de ansamblul lor reduce eficacitatea general? a organiza?iilor. Aceast? diferen??, de la modelele conven?ionale care se axeaz? pe indivizi, structuri, departamente ?i unit??i, se separ? par?ial de întreg, în loc s? recunoasc? interdependen?a dintre grupurile de indivizi, structuri ?i procese care permit unei organiza?ii s? func?ioneze.

Laszlo 103 explic? faptul c? noua viziune asupra sistemelor de complexitate organizat? a fost “cu un pas dincolo de concep?ia Newtonian? a simplit??ii organizate”, care a redus p?r?ile din întreg sau a în?eles întregul f?r? leg?tur? cu p?r?ile.                Rela?ia dintre organiza?ii ?i mediile lor poate fi v?zut? ca sursa principal? de complexitate ?i interdependen??. În cele mai multe cazuri, întregul are propriet??i care nu pot fi cunoscute din analiza elementelor constitutive izolate.

Béla H. Bánáthy, care a sus?inut – împreun? cu fondatorii societ??ii sistemelor – c? “beneficiul omenirii” este scopul ?tiin?ei, a f?cut contribu?ii semnificative ?i profunde în domeniul teoriei sistemelor.                Accentul pus pe teoria sistemelor se schimb? de la p?r?i la organizarea de p?r?i, recunoscând interac?iunile p?r?ilor ca procese nu statice ?i constante, dar dinamice. Unii au pus la îndoial? sistemele conven?ionale închise cu dezvoltarea unor perspective de sisteme deschise.

Schimbarea provine de la principiile ?i cuno?tin?ele autoritare absolute ?i universale la cunoa?terea relativ? ?i general?, conceptual? ?i perceptiv? ?i r?mâne în continuare în tradi?ia teoreticienilor care încearc? s? ofere mijloace pentru organizarea vie?ii umane. Cu alte cuvinte, teoreticienii au regândit istoria ideilor precedente; ei nu i-au pierdut. Mecanismul de gândire a fost criticat în mod special, în special metafora mecanistic? a vârstei industriale pentru mintea interpret?rilor mecanicii newtoniene de c?tre filozofii iluminismului ?i psihologii ulteriori care au pus bazele teoriei ?i managementului organiza?ional modern pân? la sfâr?itul secolului al XIX-lea 174 Sistem – defini?ia conceptului                Un sistem este un grup de elemente interac?ionate sau interdependente, care formeaz? un întreg întreg 15. Fiecare sistem este delimitat de limitele sale spa?iale ?i temporale, înconjurat ?i influen?at de mediul s?u, descris de structura ?i scopul s?u ?i exprimat în func?ionarea sa.

               Exist? mai multe concepte ce au leg?tur? cu no?iunea de sistem: ·         Mediu: teoria sistemelor prive?te lumea ca un sistem complex de p?r?i interconectate. O persoana poate vizualiza un sistem prin definirea limitei sale; aceasta înseamn? alegerea entit??ilor care sunt în interiorul sistemului ?i care se afl? în afara mediului. Se pot face reprezent?ri simplificate (modele) ale sistemului pentru a în?elege ?i a anticipa sau a influen?a comportamentul s?u viitor. Aceste modele pot defini structura ?i comportamentul sistemului.

·         Sisteme naturale ?i umane: exist? sisteme naturale ?i create de om (proiectate). Este posibil ca sistemele naturale s? nu aib? un obiectiv aparent, dar comportamentul lor poate fi interpretat ca fiind inten?ionat de c?tre un observator. Sistemele fabricate de om sunt realizate pentru a satisface o necesitate identificat? ?i declarat? cu scopuri care se realizeaz? prin livrarea rezultatelor dorite. Componentele lor trebuie s? fie legate; ele trebuie “proiectate s? func?ioneze ca o entitate coerent?” – altfel ar fi dou? sau mai multe sisteme distincte.·         Cadrul teoretic: cele mai multe sisteme sunt sisteme deschise, ce schimb? materia ?i energia cu împrejurimile sale; ca o ma?in?, un aparat de cafea sau un computer. Un sistem închis schimb? energia, dar nu conteaz?, cu mediul s?u; cum ar fi P?mântul sau Biosfera. Un sistem izolat nu schimb? nici materia, nici energia cu mediul s?u. Un exemplu teoretic al unui astfel de sistem este Universul.

·         Procesul de transformare: un sistem deschis poate fi privit ca un proces de transformare limitat, adic? o cutie neagr? care este un proces sau o colec?ie de procese care transform? intr?rile în ie?iri. Intr?rile sunt consumate; ie?irile sunt produse. Conceptul de intrare ?i ie?ire aici este foarte larg. De exemplu, o ie?ire a unei nave de pasageri este mi?carea persoanelor de la plecare spre destina?ie.·         Model de sistem: un sistem cuprinde mai multe puncte de vedere.

Sistemele create de om pot avea concep?ii, analiz?, proiectare, implementare, structur?, comportament, date de intrare ?i date de ie?ire. Un model de sistem este necesar pentru a descrie ?i a reprezenta toate aceste puncte de vedere.·         Arhitectura sistemelor: o arhitectur? a sistemelor, utilizând un singur model integrat pentru descrierea vizualiz?rilor multiple, este un fel de model de sistem.  Analiza unui sistem                Dic?ionarul Merriam-Webster define?te analiza sistemului drept “procesul de studiere a unei proceduri sau a unei afaceri pentru a-?i identifica scopurile ?i scopurile ?i a crea sisteme ?i proceduri care s? le realizeze într-un mod eficient”.

Un alt punct de vedere consider? analiza sistemului ca o tehnic? de rezolvare a problemelor care descompune un sistem în piesele sale componente, în scopul studierii a cât de bine func?ioneaz? ?i interac?ioneaz? aceste componente pentru a-?i atinge scopul.               Domeniul analizei sistemului este strâns legat de analiza cerin?elor sau de cercetarea opera?iunilor. Este, de asemenea, o “anchet? formal? explicit?, efectuat? pentru a ajuta un factor de decizie s? identifice o cale mai bun? de ac?iune ?i s? ia o decizie mai bun? decât ar fi putut s? o fac? altfel” 26.               Termenii de analiz? ?i sintez? provin din limba greac?, adic? “a se desprinde” ?i “a pune împreun?”. Ace?ti termeni sunt folosi?i în multe discipline ?tiin?ifice, de la matematic? ?i logic? la economie ?i psihologie, pentru a desemna proceduri de investiga?ie similare. Analiza este definit? ca “procedura prin care descompunem un întreg intelectual sau substan?ial în p?r?i”, în timp ce sinteza înseamn? “procedura prin care combin?m elemente sau componente separate pentru a forma un întreg coerent”. 37 Cercet?torii analizei de sistem aplic? metodologia sistemelor implicate, formând o imagine global?.               Analiza sistemului este folosit? în toate domeniile în care se dezvolt? anumite lucru sau procese.

Analiza poate fi, de asemenea, o serie de componente care realizeaz? împreun? func?ii organice, cum ar fi ingineria sistemelor. Ingineria sistemelor este un domeniu interdisciplinar de inginerie care se concentreaz? asupra modului în care proiectele inginere?ti complexe ar trebui proiectate ?i gestionate.               Evident, exist? multe tipuri de sisteme care pot fi analizate atât cantitativ, cât ?i calitativ. Pentru modelele sociologice influen?ate de teoria sistemelor, unde Kenneth D. Bailey 108 define?te sistemele în termeni de sisteme conceptuale, concrete ?i abstracte, izolate, închise sau deschise.

Walter F. Buckley 119 a definit sisteme în sociologie în termeni de modele mecanice, organice ?i de proces. Bela H. Banathie 1210 a avertizat c? pentru orice analiz? asupra unui sistem care în?elege acest tip este crucial? ?i definit? ca fiind “natural?” ?i “conceput?”, de exemplu sisteme artificiale.Elementele definitorii ale unui sistem                Un sistem poate fi definit totodat? ca fiind o sum? a elementelor sale constitutive, vorbind aici despre mediu, arhitecturi, func?ii, limite, cerin?e, interfe?e ?i constrângeri.

               În ?tiin?? ?i inginerie, un sistem este parte a universului care este studiat, în timp ce mediul este restul universului care se afl? în afara limitelor sistemului. Este, de asemenea, cunoscut ca împrejurimi sau vecin?t??i, ?i în termodinamic?, ca rezervor. În func?ie de tipul de sistem, acesta poate interac?iona cu mediul prin schimburi de mas?, energie (inclusiv c?ldur?), impuls liniar, moment unghiular, sarcin? electric? sau alte propriet??i conservate. În unele discipline, cum ar fi teoria informa?iilor, pot fi schimbate ?i informa?ii. Mediul este ignorat în analiza sistemului, cu excep?ia acestor interac?iuni.11               O arhitectur? a sistemului este modelul conceptual care define?te structura, comportamentul ?i mai multe puncte de vedere ale unui sistem. 112 O descriere a arhitecturii este o descriere ?i reprezentare formal? a unui sistem, organizat? într-un mod care sus?ine ra?ionamentul asupra structurilor ?i comportamentelor sistemului. O arhitectur? a sistemului poate cuprinde componente ale sistemului, sistemele extinse dezvoltate, care vor lucra împreun? pentru a implementa sistemul global.

               Arhitectura sistemului transmitecon?inutul informa?ional al elementelor care cuprind un sistem, rela?iiledintre aceste elemente ?i regulile care guverneaz? aceste rela?ii. Componentelearhitecturale ?i setul de rela?ii dintre aceste componente, pe care o descrierea arhitecturii poate consta în hardware, software, documenta?ie, facilit??i,proceduri manuale sau roluri jucate de organiza?ii sau persoane.               Indiferent de tipul de sistem luat în considerare, se consider? a fi 9 principii fundamentale, care pot fi considerate ca fiind limit?ri ale acestuia13:·        obiectele realit??ii sunt modelate ca sisteme (spreexemplu,  o cutie care îndepline?te ofunc?ie ?i este definit? prin perimetrul s?u, intr?ri, ie?iri ?i o stareintern?).Ex: un telefon mobil este unsistem care ia ca intr?ri o voce ?i ap?s?ri de taste ?i ia drept ie?iri voci ?iafi?ajul. Mai mult decât atât, poate fi pornit, oprit sau în a?teptare. Îngeneral, telefonul permite efectuarea de apeluri telefonice (printre altefunc?ii).·        un sistem poate fi împ?r?it într-un set de subsistememai mici, care este mai mic decât întregul sistem.

Ex: un telefon mobil este de fapt un ecran, otastatur?, un corp, un microfon, un difuzor ?i electronicele din el. Dartelefonul este integrarea tuturor acestor elemente ?i nu poate fi în?elescomplet diferit de acest set de elemente.·        un sistem trebuie s? fie luat în considerare îninterac?iune cu alte sisteme, adic? mediul înconjur?tor.

Ex: un telefon mobil este în interac?iune cuutilizatorii, relee (pentru transmiterea semnalului), reparatori (atunci cândsunt sparte), sol (când se încadreaz?) etc. Toate aceste sisteme constituiemediul s?u ?i sunt luate în considerare în timpul proiect?rii.·        un sistem trebuie s? fie luat în considerare ?ianalizat pe parcursul întregului s?u ciclu de via??.Ex: un telefon mobil va fi proiectat, testat, aprobat,fabricat, distribuit, comercializat, utilizat, reparat ?i în cele din urm?reciclat.

To?i ace?ti pa?i sunt importan?i (?i nu numai în momentul în care telefonuleste utilizat).·        un sistem poate fi conectat la altul printr-ointerfa??, care va modela propriet??ile link-ului.Ex: atunci când telefon?m, urechea noastr? este încontact direct cu telefonul ?i, prin urmare, exist? o leg?tur? între cele dou?sisteme (urechea ?i telefonul).

Cu toate acestea, exist? o interfa?? ascuns?:aerul. Propriet??ile aerului pot influen?a leg?tura dintre ureche ?i telefon(zgomot).·        un sistem poate fi luat în considerare la diferiteniveluri de abstractizare, permi?ând s? se ia în considerare numaipropriet??ile ?i comportamentele relevante.

Ex: telefonul poate fi considerat ca fiind undispozitiv utilizat pentru a face apeluri telefonice (?i alte func?ii aletelefoanelor moderne), un set de componente de materiale ?i electronicefabricate împreun? sau un set imens de atomi. Toate aceste viziuni suntrealiste, dar ele sunt doar la nivele diferite de abstractizare, a c?rorrelevan?? depinde de context.·        un sistem poate fi vizualizat în func?ie de mai multestraturi (de obicei trei: sensul, func?iile ?i compozi?ia acestuia).·        Ex: un telefon este un obiect al c?rui sens este de arealiza mai multe misiuni pentru mediul s?u: efectuarea de apeluri telefonice,fiind un obiect la mod?, oferirea diverselor tr?s?turi ale asisten?ilorpersonali digitali etc. Dar este, de asemenea, un set de func?ii organizatepentru a îndeplini aceste misiuni (afi?area pe ecran, transmiterea semnalului,furnizarea sursei de alimentare, c?utarea intr?rilor utilizatorilor, realizareazgomotului, dac? este necesar etc.).

?i, în final, toate aceste func?ii suntimplementate prin componente fizice organizate pentru a îndeplini acestefunc?ii.·        un sistem poate fi descris prin modele interdependentecu semantic? dat? (propriet??i, structur?, st?ri, comportamente, date etc.).Ex: din punct de vedere al propriet??ilor, telefonuleste un dispozitiv care trebuie s? îndeplineasc? cerin?e precum “untelefon trebuie s? reziste la c?deri de la o în?l?ime de un metru”. Dar,de asemenea, un telefon î?i va schimba starea: atunci când un telefon esteoprit ?i butonul de alimentare este ap?sat, telefonul va porni. Dinamicafunc?iilor telefonului este, de asemenea, relevant?: atunci când primi?i unapel, ecranul va afi?a numele ?i difuzorul va suna, dar dac? utilizatorul nuapas? niciun buton, telefonul se va opri dup? 30 de secunde.·        un sistempoate fi descris prin puncte de vedere diferite fa?? de diver?i actoriinteresa?i de sistem. Ex: reclame, designeri, ingineri (responsabilicu software-ul, electronica, acustica, materiale, etc) utilizatori, reparatory.

To?i ace?ti oameni vor avea viziuni diferite ale telefonului. Când designerulva vedea telefonul ca un obiect u?or de utilizat, centrat pe utilizator,inginerul o va vedea ca pe un dispozitiv tehnologic care trebuie s? fieeficient ?i robust. O reclama poate s? o vad? mai degrab? ca produs caretrebuie s? r?spund? nevoilor clien?ilor ?i tendin?elor pie?ei care urmeaz? s?fie vândute. Toate aceste viziuni sunt importante ?i definesc sistemul înmoduri multiple ?i complementare.·                         http://www.

scrigroup.com/diverse/STATIA-RADIO-PORTABILA-RFVMP-M82118.php1  Beven,K. (2006).

A manifesto for the equifinality thesis. Journal of hydrology,320(1), 18-36.2 Paolo Rocchi (2000).

 Technology+ Culture. IOSPress. ISBN 978-1-58603-035-3.3 http://www.isss.org/laszlofw.htm4 http://web.

mit.edu/sysdyn/sd-intro/5 “Definitionof system”. Merriam-Webster.

Springfield, MA, USA. Retrieved 2016-10-09.6 https://web.archive.org/web/20070822025602/http://pespmc1.

vub.ac.be/ASC/SYSTEM_ANALY.html7 Ritchey, T., Analysis andSynthesis, Stockolm, Thesis Publishers, 1991, pp. 21-41.8 Kenneth D.

Bailey (1994). Sociology and the New SystemsTheory: Toward a Theoretical Synthesis. New York: State of New York Press.9 Walter F. Buckley (1967).

 Sociologyand Modern Systems Theory, New Jersey: Englewood Cliffs.10 Bela H.Banathy (1997). “A Taste of Systemics”,ISSS The Primer Project. 11 https://en.wikipedia.org/wiki/Environment_(systems)12 Hannu Jaakkola and Bernhard Thalheim. (2011)”Architecture-driven modelling methodologies.

” In: Proceedingsof the 2011 conference on Information Modelling and Knowledge Bases XXII.Anneli Heimbürger et al. (eds). IOS Press.

p. 9813 https://www.lix.polytechnique.fr/~golden/systems_architecture.html

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out