den sonra ilk kez bir

Çinli bilim insanlar? maymun klonlad?S?ra insanda m??Koyun Dolly’den sonra ilk kez bir primat klonland?.Çinli bilim insanlar? ilk kez maymun klonlad?. Koyun Dolly ile ayn? teknikkullan?larak gerçekle?tirilen klonlama i?leminde 22 sene sonra ilk kez ba?ar?sa?land?. Ara?t?rmac?lar yakla??k 2 ayl?k olan maymunlar?n sa?l?k durumunun iyioldu?unu aç?klad?.?kiz maymunlara Hua Hua ve Zhong Zhong ad? verildi.Ekip, çekirde?i maymun yumurtalar?ndan ç?kararak fetüsten al?nan DNA ile yerde?i?tirdi. Ortaya ç?kan yumurta da do?um yapmalar? için di?i maymunlarayerle?tirildi.

Bebekler gayet sa?l?kl?Süreç hiç dekolay de?ildi. Sonuç alabilmek için 127 yumurta ve 79 embriyo kullan?lmas?gerekti. Yine de elde edilen ba?ar? klonlama teknolojisinde ya?anan geli?meninalt?n? çiziyor. Ara?t?rmac?lar bebek makaklar?n gayet sa?l?kl? oldu?unubildirdi. Genetik testler ise yavrular?n gerçek birer kopya oldu?unudo?ruluyor. Yak?nda yeti?kin makaklar?n klonlanmas?yla ilgili de bir ba?ar?elde edilebilir zira ekip ?u günlerde birkaç hamileli?in daha sonucunubekliyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sadece t?bbi ara?t?rmalardakullan?labilirMaymun veinsan türleri aras?ndaki genetik benzerlikler göz önünde bulunduruldu?unda,Çinli bilimcilerin ba?ar?s? insan klonlamay? teorik olarak daha gerçekçi halegetiriyor. E?er bir gün böyle bir ?ey olacaksa bile yak?n zamanda olmas? pekmümkün görünmüyor. Etik aç?dan konuyla ilgili birçok itiraz var. Üstelik bütünitirazlar?n sebebi bir insan?n tam? tam?na bir kopyas?n? olu?turmakla ilgilide?il.

Fetüsle klonlamay? etik bulun veya bulmay?n, süreçten istenen sonuçlar?elde edebilmek için birçok ba?ar?s?zl?k ya?an?yor. Bir de yeti?kin hale gelen oklonlar?n ne olaca?? konusu var; üretilen kopyalar orijinallerine uygunya?ama bask?s?yla kar??la?abilir.Benzer?ekilde, maymun klonlaman?n amac? sadece t?bbi ara?t?rmalarla s?n?rl?kalabilir. Ayn? genlere sahip birden fazla maymun olmas? ara?t?rmac?lar?ntedavi sonuçlar?n? kar??la?t?rmas?na veya belirli ko?ullar alt?nda testlergerçekle?tirmesine yard?m edebilir. Bu durumdan da rahats?zl?k duyacak birilerimuhakkak olacakt?r fakat bu en az?ndan insan klonlamas? kadar tart??mal? birkonu de?il.Kayg?lar sürüyorKlonlanan makak maymunlar?n?n insan hastal?klar?n?n ara?t?r?lmas?nda önemli roloynayabilece?i dü?ünülüyor. Ancak baz? kesimler etik kayg?lar ve genetikçe?itlili?in yok olaca?? endi?esiyle maymun klonlamaya kar?? ç?k?yor.

Busebeple klonlama i?lemi faydal? olmas?n?n yan?nda pek çok tart??may?beraberinde getirse de Çinli bilim insanlar? gelecek aylarda daha çok makakklonu üretmeyi planl?yor.

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out