2017 yap?m? televizyon ve arabalarla sava?a benzeyebilece?i

2017 y?l?nda ticaret rekoru k?ran Çin ad?ndan çok sözettirirken ABD bas?n?nda yer alan haberlere göre Çini engellemek isteyen ABD’deticaret sava?? ya?anabilece?ine yer verildi.ABD ile Çin aras?nda sular durulmuyor. 2017’dE ticaretterekor k?ran Çin ABD’nin hedef noktas?. Wall Street Journal gazetesinin haberindeyer alan bilgilere göre ABD ile Çin aras?nda bir ticaret sava?? ç?kabilirdenildi. Haberin içeri?inde dikkat çeken detay ise Beyaz Saray’dan Çinihracat?na yönelik s?n?rlamalar?n olaca?? ve ABD’nin bu konuda gard?n? ald???yaz?ld?.HERAN SAVA? ÇIKAB?L?R Çin’in 2017 y?l?nda ABD’yi geride b?rakarak ticarette rekork?rmas? olas? bir sava? haz?rl?klar?n? h?zland?rabilece?i yazan haberde, ABD veÇin aras?nda ç?kabilecek ticari anla?mazl?k ‘Titanlar?n sava??’ olabilir dedi.Ç?kabilecek sava? ihtimali üzerine ya?anacak bu ticaretsava?? geçmi?te ya?anan Japon yap?m? televizyon ve arabalarla sava?abenzeyebilece?i iddia edilirken, ?uan öyle böyle bir ?ey olmasa bile e?er kigerçekle?irse 1980 y?l?nda Japon yap?m? araba ve televizyonlara kar?? ç?kansava? ile benzer bir nitelik ta??yabilir.

Ama bu sefer güçler dengede. ?öylebir detay var ki ABD önceki zamanlarda ekonomi ve endüstriyel faaliyetleri veküresel h?rs?n gözünü boyamas? ile Çin’in kar??s?nda durmam??t? ve Japonya ABD’ninmüttefiki halindeydi. ?uanda Çin büyük bir rakip ve ABD’nin Pekin’e yönelikdeste?inin artmas? siyasi ve i? çevrelerinde gerginli?e yol açabilir. dediABD BU SAVA?TAN ZARARLI ÇIKARÖte yandan Kuzey Kore ile ya?anan nükleer silah tehdididevam ederken Çin ve ABD aras?nda ya?anan bu anla?mazl?k ve olas? sava? ihtimalitüm ticaret dengelerini bozabilir.Wall Street Journal yazar? Browne’nin ifadelerine göre; ‘”Böylebir ticari sava?tan iki rakip taraf d???nda kalanlar da etkilenebilir. ABDmüttefikleri ilk zarar görenler olur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bu sava? daha da t?rman?rsa tüm küreselticaret yap?s?n? alt üst edebilir”   

x

Hi!
I'm Ruth!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out